Muut uralilaiset kielet

Muiden uralilaisten kielten asiahakemisto

saamelaiskielet

ablatiivi 2: 32
adjektiiviattribuutin kongruenssi
2: 28, 30, 31–33, 35
akkusatiivi
2: 31, 32
aktio
11: 57
attribuutti
2: 31–33
deklinaatiot
24: 206–207

diftongi 48: 77, 80–83
elatiivi
2: 32
elatiivi, habitiivis–possessiivinen
17: 19
episteemisyys
41: 284
etymologia
31: 44–47, 52; 34: 109; 37: 216–219, 223
genetiivi
2: 32; 8: 45
genetiivi, adnominaalinen
14: 34
genetiivi
37: 61–62
genetiivi-akkusatiivi
2: 31

grafeemi 48: 80
gustatoriset verbit
42: 232
illatiivi
27: 182
illatiivi
2: 32
inessiivi
2: 32
inkoatiivisuus
27: 65–66
kielihistoria
41: 293–296
kielikontaktit
31: 45–47
– germaaniset kielet
31: 45–47
kieliopillistuminen
41: 287
kielioppi
41: 292–297

Klattin synteesiohjelma 48: 78
kongruenssi
2: 28, 30, 31–33, 35
konsonantismi
9: 16–17

käsikirja 24: 202–208
lainasanat
– germaaniset
31: 44–47, 52
– suomalaiset
34: 109, 118, 121
lappologia
24: 202–208
latiivi
2: 32
lokatiivi
2: 32
lukusanat
2: 31, 32
metateesi
3: 5
modaali-ilmaukset
41: 283–287
modaalisuus
41: 283–287

monoftongi 48: 77, 80
muoto-oppi
24: 205–207
murteet
– etelälappi
2: 31, 32
– ruijanlappi
2: 31, 32, 35
norjanlappi
24: 203–208
omistusrakenne
37: 61–62
pleonasmi
9: 111, 117–118

Praat-analyysiohjelma 48: 78, 80
pronominit
2: 31, 32
protolappalaishypoteesi
24: 203

pohjoissaame 48: 77, 80

ruijansaame 48: 77–78, 81–83

– ruijansaamen itämurre, kaarasjoen murre 48: 77–78, 81–83
sijamuodot
9: 21; 10: 73 Ks. myös eri sijojen kohdalta
syntaksi
24: 207
tutkijat
33: 135–138; 34: 151–156
verbaaliadverbit
9: 117–118
verbin attribuutti
17: 6
verbit
27: 64–65
goatte-loppuiset 27: 64–65
goatte-loppuiset 27: 64–65

vokaalijärjestelmä

– ruijansaame 48: 77, 81–82

– vokaalikartta 48: 78–79, 81–82

vokaalit, vokaalifoneemit, vokaaliäänteet 48: 77–83

– diftongi 48: 77, 80–83

– kesto 48: 78

– monftongi 48: 77, 80
– väljä
48: 77, 82

äännehistoria 24: 204–205, 206

Mordvalaiskielet

ablatiivi 24: 175–177
ablatiivi
31: 21–30, ks. myös sijat
adjektiiviattribuutin kongruenssi
2: 28, 30, 31, 33
definiittisyys
34: 33–45
– kvanttorin aiheuttama
31: 22–25, 30
– verbien rektiosijana
31: 27, 30
deminutiivit
9: 72
demonstratiivipronominit
2: 33
deskriptiiviset sanat
9: 78
erosijat
31: 21–30
etymologisia huomioita
9: 68–78
ez-postpositiorakenteet 34: 33–45
genetiivi
8: 45
genetiivi
37: 61–62
imperfektiivisyys 35–36, 38, 43–45
inkoatiivisuus
27: 64, 66
kenttätyö
33: 146–149
kongruenssi, adjektiiviattribuutin
2: 28, 30, 31, 33
kvanttorit
31: 22–27, 30
latiivi
30: 31
lauseoppi
31: 21–30; 34: 33–45
lokaalipostpositiot
30: 29–35, 41, 43–44
lokaalisuffiksit
30: 33–35, 43–44
muoto-oppi
34: 33–45
numeruskongruenssi
2: 31
objekti
34: 35–39, 43–45
omistusrakenne
37: 61–62
paikallissijat
30: 29–35, 38–39, 41, 43–44
pleonasmi
9: 117–118
postpositiorakenne
30: 29–35, 38–39, 43–44
pronominit
2: 33
semantiikka
30: 27–44
sijat
34: 33–45, ks. myös ablatiivi
tieteelliset arkistot
38: 201–202
translatiivisuus
27: 64, 66
tutkijat
34: 151–156
verbaalijohtimet
9: 75–76
verbit
27: 64
kad, gad-johdin 27: 64

Mari (Tšeremissi)

ablatiivi
8: 46; 9: 25, 26, 28; 10: 72, 73
adverbiaali
1: 126–127
adverbit
9: 25
agenttirakenne
9: 89
akkusatiivi
8: 53–54, 56; 9: 23, 26
akkusatiiviobjekti
8: 53–54
allatiivi
10: 67
Birskin murre
1: 123, 124
datiivi
8: 46, 49, 51–52, 54; 9: 25, 26, 28; 10: 71, 73, 74–75
elatiivi
9: 22, 25; 10: 72, 73, 74, 75
enkliitit
9: 22
epäsuora esitys
1: 132, 134
genetiivi
1: 127–130; 8: 45–46, 53–54, 56, 58; 9: 21–28; 10: 71, 75
habitiiviset suuntasijat
10: 73, 75
illatiivi
9: 25; 10: 71–75
imperatiivi
1: 123
imperfekti
1: 131, 132–134
indikatiivi
1: 123, 130
inessiivi
9: 25; 10: 71–73
instruktiivi
9: 27
itämurteet
1: 124, 125
Jaranskin murre
9: 23; 10: 71
johdinsuffiksit
9: 22
Joškar-Olan murre
10: 73
karitiivi
1: 129, 730; 9: 27
klusiilit
6: 31–32
komitatiivi
9: 22
konjugaatiot
1: 123, 125, 132
konjunktiivi
1: 123
kozmodemjanskin murre
1: 124, 125, 131; 9: 27; 10: 73
latiivi
8: 46, 61; 9: 25 : 27, 28 ; 10: 71–75
lokatiivi
9: 25
lokatiiviset suuntasijat
10: 71–75
l-sijat 10: 67
lukusanat
10: 71
marginaaliset sijat
9: 27
modaali
9: 22, 27
modukset
1: 123, 130
murteet
1: 123–125, 131; 9: 23, 25, 27; 10: 71–73
neksus
9: 22–23, 24–25, 27–28
nesessiiviset rakenteet
8: 51–52
nominaalirakenteet
1: 125–132
nominatiivi
8: 54; 9: 23–25, 27, 28; 10: 75
nominatiiviobjekti
8:53–54
nominit
9: 23, 24
numeraalit
10: 71
obsoliittisijat
9: 21
omistussuhteen ilmaiseminen
1: 127–128
paikallissijat
10: 66–77 Vrt. suuntasijat
perfekti
1: 123–134
pleonasmi
9: 117–118
possessiivisuffiksit
1: 127–128
postpositiorakenteet
9: 21–22, 24, 25, 26
preesens
1: 134
predikatiiviadverbiaali
9: 27
predikatiiviset suuntasijat
10: 73–75
pronominit
10: 71
sijamuodot
9: 21–28; 10: 66–77
suora esitys
1: 132–133
suuntasijat
10: 66–77
temporaalirakenne
9: 90
tempukset
1: 123–134
Tsarevokoksajskin murre
9: 25
Urzumin murre
1: 124; 10: 72
verbaaliadverbit
1: 129
verbaalinominit
1: 125–126, 127–129; 9: 24–25, 90
verbit
9: 23
vokaalisointu
10: 71
yliopisto-opetus Suomessa
9: 7–8

permiläiset kielet

approksimatiivi 35: 24–26, 29, 32, 42
datiivi, adnominaalinen
11: 68, 71
kielikontaktit
31: 49
koaffiksit
35: 23–42
lainasanat
31: 48–49, 52
– germaaniset
31: 48–49
– saamelaiset
31: 48–49
muoto-oppi
35: 23–42
paikallissijat
35: 23–42
postpositiorakenteet
35: 34–39, 42

komi (syrjääni)

egressiivi 35: 25–26
kielenhuolto
39: 210–212
kielipolitiikka
39: 209–212
komijava
35: 34–35, 39
komipermjakki
35: 24, 29, 34–35, 39
konsekutiivi
35: 24–26, 28–29, 32, 37, 42
seriaaliverbit
42: 232
sijamuodot
9: 21
vokaalifoneemit
41: 167–176
yliopisto-opetus Suomessa
9: 7–8

udmurtti (votjakki)

dialektologia 35: 153, 155–156
egressiiviset adverbit
35: 25–26, 29, 32, 42
kenttätyö
35: 153–158
kielikontaktit
33: 165–167; 37: 236–239
kielitypologia
33: 171–175
korpustutkimus
33: 171–175
lainasanat
– tataarilaiset
33: 165–167
lauseoppi
37: 236–239
leksikologia
33: 165–167
voršud-nimet 35: 26–27, 29, 31, 33, 42
yliopisto-opetus Suomessa
9: 7–8

hanti (ostjakki)

eeppinen perinne
41: 248–254
ergatiivi
32: 192
etymologia
24: 208–209
iranilaiset lainasanat
15: 273–275
kantakieli
24: 208–209
kantaostjakki
24: 208–209
lauseoppi
29: 252–253
lauseoppi
32: 189–192
lukusanat
35: 7, 11
mediaalisuus
29: 252–253
passiivi
32: 189–192
passiivi
29: 252–253
possesiivisuffiksi, agenttirakenteen
11: 58
sankarilaulu
41: 248–254
sijamuodot
9: 21
verbijohtimet
j-johdin 22: 65
vokaalisointu, eteläostjakin
20: 195–196
vokaalit
24: 208–209
äännehistoria
24: 208–209

mansi (voguli)

dialektologia 29: 248–251
eeppinen perinne
41: 248–254
etymologia
24: 208–209, 29: 250–251
foneemien frekvenssi
19: 64–65, 68
iranilaiset lainasanat
15: 273–275
kantakieli
24: 208–209
kantavoguli
24: 208–209
kielihistoria
29: 248–251
Kondan murre
9: 124
konjugaatiot ks. objektikonjugaatio, subjektikonjugaatio
lauseoppi
29: 252–253
lauseoppi
32: 189–192
lukusanat
35: 7, 11
mediaalisuus
29: 252–253
objekti
9: 123
objektikonjugaatio
9: 122–123
passiivi
29: 252–253
passiivi
32: 189–192
pleonasmi
9: 117, 122–124
possessiivisuffiksi, agenttirakenteen
11: 58
prefiksit
9: 123–124
sanakirjat
29: 247–251
sankarilaulu
41: 248–254
subjektikonjugaatio
9: 123
– *
w-johdin 22: 65
verbijohtimet
vokaalit
24: 208–209
äännehistoria
24: 208–209

unkari

absoluuttinen syntagma 23: 116–117, 120
adjektiiviattribuutin kongruenssi
2: 33
ammatinnimet
9: 16
dentaalinasaali
9: 17
deskriptiivisyys
31: 93–102
deskriptiiviverbit
31: 93–102
– intensiteettiä tai entiteetin paljoutta kuvaamassa
31: 99–102
– johtimet
31: 94
– ns. transitiivisen tilalauseen predikaattina
31: 98, 102
– yksipersoonainen käyttö
31: 96–97, 100, 102
etymologia
35: 171–175
foneemien frekvenssi
19: 64–66, 68
imperatiivin muodostus
11: 86–92
inkongruenssi, adjektiiviattribuutin
9: 15
itjohtimiset verbit 11: 87–88, 90–92
kestokorrelaatio
9: 10–11
kielenhuolto
9: 263
kielenopetus
9: 26
kielenvaihto
44: 244–246
kielihistoria
9: 263
kollektiiviyksikkö
9: 15–16
koneellinen kääntäminen
9: 263
kongressit
9: 263–264
kongruenssi, adjektiiviattribuutin
2: 33
konjugaatiot ks. objektikonjugaatio, subjektikonjugaatio
konsonantismi
9: 16–18
konsonanttien frekvenssi
19: 66–67
kontrastiivinen tarkastelu
31: 93–102
koodeksi
43: 98–99, 105
koodinvaihto
44: 244–246
käänteissanakirja
11: 82–87, 90–92
leksikografia
35: 171–175
lukusanat
35: 7, 11
metaforat 35: 173
monikon
k-tunnus 11: 191
morfeemi -É
23: 115–116, 122–123
morfofonologia
32: 198–200
muoto-oppi
32: 198–201
murrekartasto
12: 201–204
murteet
9: 263
negaatio
23: 120, 122–123
nominaalisyntagma
23: 116
nominipredikaattisuus
9: 15
objektikonjugaatio
9: 12–13
paikallissijat
10: 66
pleonasmi
9: 117–118
positio
23: 120, 122–123
possesiivisuffiksien alkuperä
11: 190–191
possessiivisuffiksit
9: 11–12
prefiksiverbit
9: 13–14
pregnanttirakenne
31: 95
pronominaalikongruenssi
2: 33
r-foneemin frekvenssi 19: 65–66
rakenteet
23: 116–119
– kaari
23: 117–118
– porras
23: 116–117, 119
referens
23: 116–119, 122–123
relaatio
23: 117–123
relatiivinen syntagma
23: 116–120, 122–123
relatum
23: 116–119, 122–123
rinnasteiset sanaparit
43: 96–111
ristimänimet
9: 16
s-alkuiset sanat 9: 17
sanajärjestys
16: 133
sanakirjat
28: 245–246, 29: 250–251
– unkari / suomi
28: 245–246
sijaispidennys, vokaalien
9: 11
sijamuodot
9: 21
sointiassimilaatio
9: 10
subjektikonjugaatio
9: 12–13
sukunimet
9: 16
suom.-ugr. *
s:n kehitys 11: 190
synonyymit
43: 104–107
syntaksi
23: 115–123
syntaktomorfeemi É
23: 115–123
– demonstratiivinen
23: 122–123
– interrogatiivinen
23: 115, 121–123
– possessiivirakenne
23: 115–120, 123
t-loppuiset verbit 11: 86–92
uudissanat, oppitekoiset
9: 14
vanha kirjakieli
43: 97–111
verbiprefiksit
31: 95, 102
vokaalien kvantiteettioppositio
18: 72–73, 76
vokaalifoneemien rajat
18: 70–77
vokalismi
9: 10–11, 15
yhdyssanat
35: 173
yliopisto-opetus Suomessa
9: 5–19

samojedikielet

adjektiiviattribuutin kongruenssi 2: 29–31
akkusatiivi
2: 30, 31
attribuutti
2: 29–31
Bolšaja Zemljan murre
2: 30
foneemiparadigma
29: 255
genetiivi
2: 30
kongruenssi, adjektiiviattribuutin
2: 28, 29–31
konsonantit
29: 253–255
laryngaaliklusiili
29: 253–255
lukusanat
2: 30, 31
morfofonemaattinen prosessi
29: 254–255
nominatiivi
2: 30
numeruskongruenssi, attribuutin
2: 30
odoratiiviset verbit
42: 232
possessiivisuffiksi, agenttirakenteen
11: 58
possessiivisuffiksit
2: 29–30
pronominit
2: 31
prosekutiivi
2: 30
samojedikielten typologia
29: 255
tutkijat
31: 195–201