Yleinen kielitiede

Yleinen kielitiede

adverbit 23: 166
affektiivisanat
37: 220
aikaviitteisyys
38: 77–79
allomorfi
19: 29–34
– perusallom.
19: 32–33
allomorfia, kannan
19: 31
aluepuhekieli (provinsmål)
14: 20, 23, 26
ammattikieli
14: 24, 26
analyyttisyys
20: 58
areaalilingvistiikka
37: 236–239
artefaktikoodi
25: 63, 82
aspekti
29: 37–41, 53
assosiaatio
15: 5–6, 9, 20–21
– paradigmaattinen
15: 5–6, 9
– sana-ass.
15: 5–6, 9
– sointiass.
15: 5
– syntagmaattinen
15: 6, 9
assosiaatiosäännöt, paradigmaattiset
15: 6, 9
ATK:n käyttö kielentutkimuksessa
13: 197–200

deiksis 37: 81–82
deskriptiivinen kielitiede
11: 9–10
diakroninen tutkimus
14: 5–15
diffuusio
23: 26–36
– hierarkkinen
23: 28–31, 33, 36
tartuntadiffuusio
23: 27–30, 36
– uudelleen sijoittuva
23: 28
diffuusiotutkimus
23: 26–36
diskurssianalyysi
38: 109–124
– kerronta
38: 109, 111–112, 117–124
– kertomukset
38: 109–124
– päivittäisviestintä
38: 109–124
dysfemismi
29: 58–59

eeminen yksikkö 19: 31, 34
ekvivalentiton leksikko
26: 62
emergentismi
26: 173–174
erikoiskieli (Sondersprache, särspråk)
14: 24–25, 26
etunimet
36: 149–152
– arabialaiset
36: 149, 151–152
– eurooppalaiset
36: 149–152
– intialaiset
36: 149, 152
etymologia
31: 49
etymologinen tutkimus
14: 7–8, 9–10, 14–15; 26: 165–170, 191–192
eufemismi
29: 55, 5859, 64

fallibilismi 22: 32, 34–38, 55
fennougristiikka
11: 5–12; 14: 5–15; 18: 176
foneemikeskus
18: 72, 75
fonetiikka
11: 6
fonologia
11: 6
formantti
41: 167, 176
funktiokielioppi
32: 190, 192
funktionaalinen selittäminen
37: 228–231
funktionalismi
11: 7

generatiivinen fonologia 19: 33
generatiivinen transformaatioteoria
19: 28–29, 34
generativismi
31: 11, 15–16; 33: 8–9, 28
glossematiikka
11: 7; 19: 27

historiallinen kielitiede 11: 6, 10
homonymia
33: 67, 73

IA- 1. yksikkö/rakenne-malli 11: 8; 19: 26–27, 32, 34
innovaatio
23: 26–28, 30, 34–36
IP- 1. yksikkö/prosessi-malli
19: 27, 32, 42

johtimet
– modifioijat 36: 40, 43
– muuntajat
36: 40, 43
– muuttajat
36: 40
johto-oppi
36: 37–43
– johdintyypit
31: 86–91; 36: 37–43
– johtamisen ja taivutuksen suhde
36: 38–39, 42–43
– kontrastiivinen tutkimus
31: 81–92

kaksikielisyys 22: 197–198
kantakieli
18: 176–177
kartografia
23: 25, 30–32, 36
kasautumismalli
22: 32–34
kategoriat
21: 187–188
formaaliset
21: 187–188
notionaaliset
21: 187–188
kaupunkimurre (stadsmål)
14: 22–23, 26
kenttämorfologia
19: 34, 35, 37
kielellinen vuorovaikutus
38: 109–124
kielenhuolto
18: 193–197
kielen evoluutio
35: 179–183
kielen muuttuminen
40: 177–180
kielen normit
34: 47, 55–64, 67–68
kielen omaksuminen
34: 170–172; 35: 179–183
kielen oppiminen
24: 66, 74–78, 81
– lasten
24: 191198, 25: 149151
kielen sammuminen
34: 164–170
kielentuottamisprosessi
15: 21
kielentutkimus
23: 25–36, 24: 172–174, 26: 171–179
– arvostelu
24: 172–174
kielihistoria
11: 9–10; 23: 22–23; 35: 179–183
kielikartasto
27: 189–194
– Euroopan kielikartasto
27: 189–194
kielikunta
24: 9, 11–12, 15, 18, 20–22
– altailainen
24: 15, 22
– indoeurooppalainen
24: 15, 22
– uralilainen
24: 9, 15, 18, 20–22
kielimaantiede
41: 146–148, 166
kieliopillistuminen
37: 55–79, 211–212; 40: 67–86
– postpositiot
40: 67–86
– ruumiinosien nimitykset
40: 67–86
kieliopinkirjoitus
19: 29, 52
kielioppi
24: 65–81, 26: 171–176
kehityspsykologinen
24: 65–81
kieliparisiteisyys
29: 226
kielitieteellinen naistutkimus
30: 208–213
kielitieteellinen tieto
22: 31–55
kielitypologia
33: 171–175; 35: 179–183; 37: 56, 63, 65, 68; 43: 224–230
kirjakieli
14: 16–18, 23, 25; 20: 72–73
kirjoitettu kieli
14: 16
kognitiivinen kielioppi
26: 176–179; 33: 67–75; 39: 77–78, 87
kommunikaatioprosessi
15: 21
kommunikatiivinen opetus
24: 189
komponenttianalyysi
29: 55, 57–58, 64
kontekstikoodi
25: 64, 82
kontrastiivinen analyysi
26: 45
kongressit
– fennougristikongressit
13: 200–206; 18: 175–179
– kansainvälinen lingvistikokous
16: 137–138
– kansainvälinen lingvistikongressi
20: 167–170
– kielentutkijain ATK-seminaari
13: 197–200
– kielitieteen päivät
18: 179–182
– lauseopin ja semantiikan päivät
16: 132–133, 133–137; 17: 158–160
– uralilaisten kielten syntaksia käsittelevä symposiumi
12: 183–185
konkreettinen totaliteetti
19: 35
konstruktiivinen semantiikka
18: 31–35, 51
konteksti
15: 9, 11, 21, 22
kontrastiivinen lingvistiikka
11: 9
konverbit
43: 228
koodinvaihto
44: 244–246
Kotimaisten kielten tutkimuslaitos
17: 160–165
kvantitatiivinen kielentutkimus
19: 57, 68
kvantiteettioppositio
21: 187
käsikirja
26: 211–214
käännöstiede
29: 225–226

lainasanatutkimus 24: 199, 202
lasten kieli
24: 65–81, 172–174, 29: 37–40, 53
– kehityksen kaudet
24: 66, 68, 70–73, 78, 81
– kehityksen kriteerit
24: 69–70
– tutkimus
24: 172–174
lauseen alkutekijät
16: 134
lausesemantiikka
15: 17–18, 20–21, 23
leksikografia
40: 210–213
– sanakirjat
40: 210–213
– terminologia
40: 210–213
lineaarinen regressio
18: 71–72
lingvistiikka
16: 134–135; 24: 191–198, 25: 64, 68
– antropologinen
25: 64
– kasvatustieteellinen
24: 191–198
– strukturaalinen
25: 68
lingvistinen semantiikka
26: 100–101
lingvistinen teoria
26: 171–172
lukusanat
35: 11–12, 21

maantieteellinen tutkimus 23: 2536
marxilainen kielitiede
19: 34–35
mediakoodi
25: 63, 82
mentaaliset avaruudet
41: 268
merkki
27: 85–86
metafora
33: 68–69, 72–73, 75; 37: 56, 65, 68; 40: 67–86
MMN-aivovaste
41: 174
morfeemi
19: 29–34
morfeemin sentrifugaalisuus
19: 51, 56
morfofoneemi
19: 52
morfofonologinen sääntö
19: 36, 52
morfologia
11: 8–9; 19: 26–36
morfologian reduktiohypoteesi
19: 28, 35
morfologinen struktuuri
30: 5152, 72
morfosemantiikka
30: 5152, 72
morfosemanttinen motivaatio
30: 5152, 72
morfosyntaksi
19: 27
motivaatio
15: 10, 20–21
– foneettinen
15: 10, 22
– morfologinen
15: 10, 22
– semanttinen
15: 10, 20, 22
motivaatiokartat
27: 191–193
motivoimattomat (opaque) sanat
15: 10, 22
murre
11: 169; 14: 20–23, 26
murreatlas
23: 25, 33
murrekartastot
41: 145–166

naistutkimus 30: 208213; 31: 230
nelivaihemalli
22: 32, 47–49
normaaliproosa.
14: 18–19, 26
NOSTO
15: 38–40
nostraattihypoteesi
24: 15, 22
nuorgrammaattinen koulukunta
11: 5, 6
näennäisaikametodi
41: 126, 143

onomasiologia 27: 190–194
opaskirjat
28: 251–253
oppihistoria
42: 269–273
– Suomi
39: 229–233
oppikirjallisuus
14: 232–237
oppimispsykologia
24: 66
oppimisteoriat
24: 191–198
– kognitiivis–affektiivinen ympäristöteoria
24: 74–77, 81

paikallismurre 14: 22–23, 26
paradigma
19: 30–31
paradigmat
22: 32, 38–47, 55
– generativismi
22: 40, 42–45
– historismi
22: 39–44
– strukturalismi
22: 34, 39, 41–46
parakieli
25: 63, 69, 82
passiivi
43: 229
performanssikoodi
25: 63, 82
performatiivi
23: 158
polysemia
33: 67–75; 39: 25
positivismi
19: 32
pragmatiikka
20: 189; 23: 154–155, 158, 160–163, 26: 101–103
Prahan fonologikoulu
11: 9
presuppositio
15: 20–21
presuppositioiden hyväksikäyttö viestinnässä
15: 19–20
psykolingvistiikka
23: 169, 174, 25: 18, 20; 43: 227
puheaktiteoria
35: 188–189
puhekieli
14: 16, 19; 20: 72–73
– julkisuuden
14: 18–19
– sivistyneistön
14: 19–21, 24–25, 26
puhesyntetisaattori
18: 70
puhetilanne
23: 38, 41–42, 45–47, 49
– tilannekieli
23: 42–45, 49
puhtaat arvostussanat
15: 11–12
puhuntakieli
14: 19
puhuttu kieli
14: 16
puolikielisyys
22: 198

rahvaankieli 14: 21
reduktionismi
26: 172–173
relaatioteoria
29: 207–213
rooli
23: 41–49
– roolikieli
23: 42–46, 49
roolikielioppi
34: 186–188

salakieli 14: 24
Sanakirjasäätiö
12: 185, 187; 17: 161, 162, 163
sanaluokkakategoria
43: 226
Sananjalka
11: 164, 168; 18: 184
sanantunnistus
43: 227–228
sanasemantiikka
33: 67–75
– ruumiinosien nimitykset
39: 17–29
sanastokartat
27: 190–194
– suom.-ugr. kielet
27: 191–193
sanastosemantiikka
15: 21
Sapirin ja Whorfin hypoteesi
16: 32
sekoittuneet arvostussanat
15: 11–12
selektiorajoitukset
29: 55–57
semantiikan teoriat
29: 207
semantiikka
11: 8–9; 22: 193, 23: 154–155, 158, 27: 197–198
semanttinen kenttäteoria
29: 55–56, 64
semanttinen struktuuri
30: 51–52, 72
semiologia
27: 85
sijakielioppi
18: 201–202; 31: 222; 32: 190
slangi
11: 170; 14: 22, 24–25, 26
sosiaalinen murre
14: 22, 24–25, 26
sosiolingvistiikka
23: 37–49, 51–53, 61, 25: 18–20, 26: 211–214, 29: 95, 104–105, 219, 30: 208–213; 31: 231–233
– kielen sammuminen
34: 164–170
soveltava kielitiede
11: 10
standardinegaatio
43: 228–229
status
23: 37–38, 41, 45–46, 49
strukturaalinen semantiikka
23: 164–165
strukturalismi
11: 7, 8; 12: 199; 18: 206–207; 19: 31–32, 34; 25: 160161, 27: 8; 31: 11–12, 15, 215–216
– amerikkalainen
11: 8
– varhaisstrukturalismi
19: 26–27
subjekti
28: 31–33, 39, 36
Suomalais-ugrilainen Seura
11: 162; 17: 161, 162, 164; 18: 183
symboli
27: 85–86
syntaksi
26: 171–179
– luonnollinen
26: 171–179
synteettisyys
20: 58–59
syvärakenne, kielen
16: 135–136

taksis 29: 41–43, 53–54
tekstilingvistiikka
22: 193
temporaalisuus
29: 38–43, 53
teoriat
37: 228–231
tieteellinen julkaisutoiminta
11: 162–163; 18: 183–187
tieteelliset seurat
11: 161–165
tieteenalamatriisi
22: 39
tietokonelingvistiikka
33: 149–154
tietoteoriat
22: 31–55
tilannetyypit
23: 39–41, 43–47, 49
tilanteet
36: 143
totuusarvosemantiikka
18: 31–33
transformaatiokielioppi
22: 36, 42–43, 45–46, 27: 8
transformaatioteoria
11: 7, 8, 9; 23: 169
tutkimusmatkat
16: 138–143
tutkimusviestintä
28: 251–253
tutkinnonuudistus
15: 247–252
typologinen tutkimus
14: 12–13
typologis-funktionaalinen tutkimus
43: 224–230
tyylintutkimus
21: 191
tyylioppi
11: 10

variaatioteoria 31: 215–216
viittomakieli
35: 181
WP- 1. sana/paradigma-malli
19: 26–27, 29–31, 36, 52
värinnimitykset
27: 197–198

yleinen kielitiede 14: 227–231
– yl. kielit. ja suomen opetus
14: 228–229
– yl. kielit. ja kouluopetus
14: 230
yleiskieli
11: 169; 14: 18–19, 21, 23, 26
– kirjoitettu
14: 18–19, 23, 26
– puhuttu
14: 18–19, 23, 26
yleispuhekieli
14: 19