Esitellyt teokset

Esitellyt teokset

Sananjalat 1–52 (2010)

A

Abondolo, Daniel, Hungarian Inflectional Morphology. KOVACS, MAGDOLNA 32: 198–201
Ainiala, Terhi, Muuttuva paikannimistö. VALONEN, LEENA 40: 206–209
Akanvirtaan. Johdatus naistutkimukseen. Toim. Päivi Setälä – Hannele Kurki. RAUTALA, HELENA 31: 229–231

Alho, Irja – Kauppinen, Anneli, Käyttökielioppi. LAINE, PÄIVI 50: 264–268.
Alho, Olli, Orjat ja isännät. Tutkimus inkeriläisistä maaorjarunoista. SIIKALA, ANNA-LEENA 23: 191–192
Alhoniemi, Pirkko, Idylli särkyy. Kansallisromanttisten ideaalien mureneminen jälkiromantiikan ja realismin kauden kirjallisuudessamme. VALKAMA, LEEVI 15: 277–281
Alvre, Paul, Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid 17. VARTIAINEN, PENTTI 23: 182–185
American Studies in Uralic Linguistics. KANGASMAA-MINN, EEVA 4: 147

Anttonen, Marjut, Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla.) Korhonen, Teppo 42: 278–282
Anttonen, Veikko, Ihmisen ja maan rajat – ‘Pyhä’ kulttuurisena kategoriana. ELSAYED, KIRSI 39: 241–245
Apo, Satu, Ihmesadun rakenne. Juonien tyypit, pääjaksot ja henkilöasetelmat satakuntalaisessa kansansatuaineistossa. HERRANEN, GUN 29: 256–258
Atlas Linguarum Europae (ALE).Volume I Premier fascicule. Toim. M. Alinei – R. I. Avanesov † – D. Brozovi – Natacha Z. Donanze – Terho Itkonen – V. V. Ivanov – Joep Kruijsen – Ellen Mooijma – João Saramago – B. A. Serebrennikov – I. Stan – G.Tuaillon – Gabriela Vitorino ja A. Weijnen. RÄISÄNEN, ALPO 27: 189–194

Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Itämerensuomalainen kielikartasto. Läänemeresoome keeleatlas. 1–2.) HÄKKINEN, KAISA 49: 212–218

Austerlitz, Robert, Finnish Reader and Glossary. Kangasmaa-Minn, Eeva 6: 222–223

B

Sz. Bakró-Nagy, Marianne, Die Sprache des Bärenkultes im Obugrischen. EIRAS, VUOKKO 22: 202–204
Bergenholtz, Henning – Cantell, Ilse – Fjeld, Ruth Vatvedt – Gundersen, Dag – Jönsson, Jón Hilmar – Svensén,
Bo
, Nordisk leksikografisk ordbok. Med bidrag av Helgi Haraldsson, Hans Kristian Mikkelsen, Jaakko Sivula. EIRAS, VUOKKO 40: 210–213

Berg, Maarit, Syytöksiä ja epäilyksiä toimittajan ja poliitikon vuorovaikutuksesta televisiokeskustelussa. Laivo-Laakso, Katja 47: 214–244
Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 1830-1970. Herausgegeben von Wolfgang Schlachter und Gerhard Ganschow. Band I. Ungarisch. 1. Lieferung. 2. Lieferung. ALHONIEMI, ALHO 17: 167–169
Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 18301970. Herausgegeben von Wolfgang Schlachter und Gerhard Ganschow. Redaktion: Christoph Gläser. Band II. Gemein-Uralisch, Gemein-Finnisch-ugrisch, Ostseefinnisch, Finnisch. 1. Lieferung. HÄKKINEN, KAISA 22: 200–202
Bubrih, D. V. – Beljakov, A. A. – Punzina, A. V., Dialektologitseski Atlas Karelskogo Jazyka. Karjalan kielen murrekartasto. TUOMI, TUOMO 40: 199–205

C

Commentationes fenno-ugricae in honorem Paavo Ravila. KANGASMAA-MINN, EEVA 5: 253–256
Csúcs, Sándor, Die Tatarischen Lehnwörter des Wotjakischen. EIRAS, VUOKKO 33: 165–167

D

Décsy, Gyula, The Uralic Protolanguage: A Comprehensive Reconstruction. HERRALA, EEVA – SJÖBLOM, PAULA 33: 178–182
Dialectologia Uralica. Materialen des ersten Internationalen Symposions zur Dialektologie der uralischen Die estnischen Grammatiken des 17. Jahrhunderts. I. Heinrich Stahl, Anführung zu den Estnischen Sprach (1637). Johann Gutslaff, Observationes Grammaticae circa linguam Esthonicam (1648). Kommentiert und herausgegeben von Harald Haarmann. IKOLA, OSMO 20: 194–195
Dubrovina, Z. M., Infinitivy v finskom jazyke. ALHONIEMI, ALHO 15: 261–265

E

Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Band I, Lieferung 1. SAARINEN, SIRKKA 35: 171–175
Everyday life and ethnicity. Urban families in Loviisa and Võru 1988-1991. Ed. by Anna Kirveennummi, Matti Räsänen & Timo J. Virtanen. ÅSTRÖM, ANNA-MARIA 37: 245–248

F

Facing Finnic. Some challenges to historical and contact linguistics. Ed. by Johanna Laakso. Ylikoski, Jussi 43: 218–224

Finska fålkmålstexter från Tornedalen. Transkriberade, övers. och kommenterade av Erik Wahlberg. SUOJANEN, M. K. 7: 220
Fokos-Fuchs, D. R., Syrjänisches Wörterbuch. I–II. IKOLA, OSMO 2: 206–207
Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Toim. Egle Victoria Zygas & Peter Voorheis. GUSTAFSSON, ANNE 26: 224–227
Forsgren, Tuuli, Finska participattribut i svensk översättning. INGO, RUNE 29: 225–230
Fromm, Hans, Finnische Grammatik. HÄKKINEN, KAISA 26: 207–211

G

Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Toim. V. Diószegi. TALVE, ILMAR 6: 243–245
The Great Bear. A Thematic Anthology of Oral Poetry in the Finno-Ugrian Languages. Lauri Honko, Senni Timonen, Michael Branch. SAARINEN, SIRKKA 36: 153–158

Grammar from the human perspective. Case, space and person in Finnish. Toim. Marja-Liisa Helasvuo – Lyle Campbell.) LARJAVAARA, MATTI 49: 202–208
Grönholm, Maija, Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa. RINTALA, PÄIVI 31: 207–211

H

Hahmo, Sirkka-Liisa, Grundlexem oder Ableitung? Die finnischen Nomina der Typen kämmen und pähkinä und ihre Geschichte. KOPONEN, EINO 37: 213–224
Hajdú, Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba. (A magyar nyelv finnugor alapjai.) LIIMOLA, MATTI 11: 188–192
Hakanen, Aimo, Adjektiivien vastakohtasuhteet suomen kielessä. IKOLA, OSMO 16: 178–182
Hakanen, Aimo, Laaki ja prekkajakku. Tekstilingvistinen analyysi kauvatsalaisen kansanmiehen puheesta. RÄISÄNEN, ALPO 25: 165–169
Hakanen, Aimo, Viisi tuntia Kauvatsan murretta. RÄISÄNEN, ALPO 25: 165–169
Hakulinen, Auli Karlsson, Fred, Nykysuomen lauseoppia. VUORINIEMI, JORMA 23: 153–163
Hakulinen, Auli Karlsson, Fred Vilkuna, Maria, Suomen tekstilauseiden piirteitä: kvantitatiivinen tutkimus. JÄRVIKOSKI, OLLI 24: 185–188

Hakulinen, Auli – Vilkuna, Marja – Korhonen, Riitta – Koivisto, Vesa – Heinonen, Tarja Riitta – Alho, Irja: Iso suomen kielioppi HUUMO, TUOMAS – OJUTKANGAS, KRISTA 47: 222–233

Hakulinen, Kerkko, Paikannimet. PAIKKALA, SIRKKA 49: 227–234
Hakulinen, Lauri, Suomen kielen rakenne ja kehitys. 2., korj. p. IKOLA, OSMO 4: 138–140
Hakulinen, Lauri, Suomen kielen rakenne ja kehitys. 3., korj. ja lis. p. ALHONIEMI A. 10: 212–216
Hakulinen, Lauri, Suomen sanaston käännöslainoja. VARTIAINEN, PENTTI 12: 196-198
Haltsonen, Sulo, Aleksis Kivi 1860-1960. Bibliografinen opas Kiven maailmaan. KOIVISTO, HELINÄ 7: 221–222
Hanks, Patrick – Hodeges, Flavia, A Dictionary of First Names. LAMPINEN, ARJA 36: 149–152
Hansegård, Nils Erik, Kaksikielisiä vai puolikielisiä? Suom. Outi Honkasalo, Riitta Matilainen ja Päivi Skille. KYTÖMÄKI, LEENA 22: 197–200
Harms, Robert T., Estonian Grammar. IKOLA, OSMO 6: 232–236
Heikinmäki, Maija-Liisa, Suomalaiset häätavat. Talonpoikaiset avioliiton solmintaperinteet. NENOLA-KALLIO, AILI 23: 187–190

Heininen, Simo, Mikael Agricolan Vanhan testamentin reunahuomautukset. HÄKKINEN, KAISA 51: 214–217

Helasvuo, Marja-Liisa, Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Huumo, Tuomas 44: 223–227

Herlin, Ilona, Suomen kun. Huumo, Tuomas 41: 264–272

Herlin, Ilona – Visapää, Laura, Elävä kielioppi: Suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. HUUMO, TUOMAS 48: 174–180.

Hiidenmaa, Pirjo, Suomen kieli – who cares? Hynönen, Emmi 46: 200–203

Hinderling, Robert, Die deutsch-estnischen Lehnwortbeziehungen im Rahmen einer europäischen Lehnwortgeographie. KOKLA, PAUL 24: 198–202
Hofstra, Tette, Ostseefinnisch und Germanisch. Frühe Lehnbeziehungen im nördlichen Ostseeraum im Lichte der Forschung seit 1961. HÄKKINEN, KAISA 28: 236–241
Honko, Lauri, Uskontotieteen näkökulmia. MARTOLA, NILS 14: 248–251
Honti, László, Geschichte des ob-ugrischen Vokalismus der ersten Silbe. EIRAS, VUOKKO 24: 208–209
Honti, László, Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen. EIRAS, VUOKKO 37: 232–236
Hormia, Osmo, Suomalaisen lyriikan peonirytmit. ALHONIEMI, PIRKKO 3: 240-241
Hovdhaugen, Even – Karlsson, Fred – Henriksen, Carol – Sigurd, Bengt, The History of Linguistics in the Nordic Countries. Larsson, Lars-Gunnar 42: 269–273

Huhtala, Liisi, Kuu torpparin aurinko. Torppari-aihe suomalaisessa kaunokirjallisuudessa 18091918. MATTILA, PEKKA 25: 184-186
Hurtta, Heikki, Suomen murteiden askel-tyyppisten nominien morfologiaa ja murremaantiedettä. A. Tutkimus. B. Sanasto ja kartat. Tuomi, Tuomo 44: 219–223

Huumo, Tuomas, Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa. Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbiaalien keskinäiset suhteet suomen kielessä. ALHONIEMI, ALHO 39: 221– 224
Huuskonen, Marjut, Stuorra-Jouvnnan ladut. Tenonsaamelaisten ympäristökertomusten maailmat. Saressalo, Lassi 46: 214–219

Hypén, Tarja-Liisa, Kuvassa oikealla Juhani Aho. Suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen Aho-kuva 1880-luvulta 1990-luvulta. Alhoniemi, Pirkko 41: 309–311

Häkkinen, Kaisa, Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. IKOLA, OSMO 36: 130–140

Häkkinen, Kaisa, Etymologinen sanakirja. Nykysuomen sanakirja 6. KOPONEN, EINO 30: 183–189

Häkkinen, Kaisa, Linnun nimi. Eiras, Vuokko 46: 203–207

Häkkinen, Kaisa, Nykysuomen etymologinen sanakirja. Kulonen, Ulla-Maija 47: 247–253

Häkkinen, Kaisa, Suomen kielen vanhimmasta sanastosta ja sen tutkimisesta. Suomalais-ugrilaisten kielten etymologisen tutkimuksen perusteita ja metodiikkaa. KULONEN-KORHONEN, ULLA-MAIJA 26: 191–196
Häkkinen, Kaisa – Lempiäinen, Terttu, Agricolan yrtit. Mikael Agricolan Rucouskirian terveyttä tuovat kasvit, niiden esiintyminen ja käyttö 1500-luvulla. EIRAS, VUOKKO 49: 208–212

I

Ihmisen maisema. Kirjoituksia yhteisön ja ympäristö muutoksesta Lounais-Suomen rannikolla. Toim. Aino Nissinaho. LAMPINEN, ARJA 38: 243–246
Ikola, Osmo, Lauseopin kysymyksiä. Tutkielmia nykysuomen syntaksin alalta. SADENIEMI, MATTI 4: 145–147
Ikola, Osmo, Das Referat in der finnischen Sprache. Syntaktisch-stilistische Untersuchungen. ITKONEN, TERHO 4: 140–143
Ikola, Osmo, Nykysuomen käsikirja. SAUKKONEN, PAULI 14: 244–246
Ikola, Osmo, Suomen kielen käsikirja. VIRTARANTA, PERTTI 11: 177–179
Ikola, Osmo, Kielen elämää ja käyttöä. VARTIAINEN, PENTTI 33: 182–183
Ikola, Osmo – Palomäki, Ulla – Koitto, Anna-Kaisa, Suomen murteiden lauseoppia ja tekstikielioppia. PALANDER, MARJATTA 32: 181–188
Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja. Stora svensk-finska ordboken. AJ. Päätoim. Göran Karlsson. AALTONEN, HEIKKI 24: 183–184
Isosuinen nainen. Tutkielmia naisesta ja kielestä. Toim. Lea Laitinen. LEINO, TIINA 30: 208–21x
Itkonen, Erkki, Kieli ja sen tutkimus. ALHONIEMI A. 9: 272–274
Itkonen, Erkki, Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta. AALTONEN, HEIKKI 4: 143–144
Itkonen, Terho, Proto-Finnic Final Consonants. I: 1. Introduction. The History of -k in Finnish. KANGASMAA-MINN, EEVA 7: 191–193
Itkonen, Terho, Näillä näkymin. Kirjoituksia nykysuomesta ja sen huollosta. VUORINIEMI, JORMA 18: 89–198
Itkonen, Terho, Kieliopas. VARTIAINEN, PENTTI 26: 197–202

J

Jaakola, Minna, Suomen genetiivi. Hynönen, Emmi 47: 234–237

Janhunen, Juha, Glottal Stop in Nenets. NAHKOLA, KARI 29: 253–255
Johansson, Nore, Tornedalsfinska ord ur dialektgeografisk synvinkel. TOIVAINEN, KIRSTI 30: 204–208
Juhász, Jenö, Moksa-mordvin szójegyzék. Sajtó alá rendezte Erdélyi István. HEIKKILÄ, K. 4: 148–162
Jumin keko. Toim. Jouko Hautala. ALHONIEMI, A. 3: 232–233

Jussila, Raimo, Kalevalan sanakirja.) LEHTOSALO, KAISA – VAITTINEN, TANJA 51: 205–211

Jussila, Raimo, Vanhat sanat. Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. Eiras, Vuokko 41: 280–283

Juusela, Kaisu, Törmäysmurteen variaatiosta. LAMPINEN, ARJA 31: 223–225

Juvonen, Päivi, Grammaticalizing the definite article. A study of definite adnominal determiners in a genre of spoken Finnish. Larjavaara, Matti 43: 191–203

Jämsä, Tuomo, Suomen kielen yleisimpien verbien semantiikkaa. SAUKKONEN, PAULI 29: 207–213

Jäppinen, Ulla, Kielen ja ajatusten kliseet. Värien nimitysten käyttö eräissä suomenkielisissä idealistissävyisissä teksteissä. Rintala, Päivi 42: 256–262
Järvi-Espoo. Vesistönimet, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta. Toim. Sirkka Paikkala. ALITALO, RAIJA 35: 190–193

K

Kalevala. Das finnische Epos des Elias Lönnrot. Aus dem Urtext übertragen von Lore Fromm und Hans Fromm. Kommentar von Hans Fromm. PENTIKÄINEN, JUHA 11: 179–182

Kalliokoski, Eija – Pokela, Kristiina, Puristien suomesta moniarvoiseen kieleen. Oikeakielisyyden, kielenohjailun ja -huollon periaatteita ja käytäntöä nykysuomen alusta kolmannelle vuosituhannelle. Esipuhe ja toim. Antero Niemikorpi. Vaittinen, Tanja 47: 253–256

Kalliokoski, Jyrki, Ja. Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. VARTIAINEN, PENTTI 32: 192–197

Kalske, Marja, Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. NUMMELA, YVONNE 48: 166–169
Kangasniemi, Heikki, Modal expressions in Finnish. KOSKINEN, ARJA 34:192–195

Kapiala, Ulla-Helena, Voiko mielenterveyden häiriöitä ymmärtää ja nimetä? Psykiatria ja sen diagnoosinimikkeet. Virsu, Ville 47: 244–247

Karlsson, Fred, E. N. Setälä vaarallisilla vesillä. Tieteellisen vallankäytön, käyttäytymisen ja perinteen analyysi. Ikola, Osmo 42: 240–246

Karlsson, Fred, Finsk grammatik. TAIMINEN, AAPO 20: 189–193
Karlsson, Fred, Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. KYTÖMÄKI, LEENA 26: 202–207
Karlsson, Fred, Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen. IKOLA, OSMO 39: 229–233
Karlsson, Göran, Numerustutkielmia. ALHONIEMI, A 3: 232, 234–235
Karlsson, Göran, Äldre genuina ord och låneelement i nufinsk penning- bank- betalnings- och kreditterminologi. KOIVISTO, HELINÄ 7: 200–203
Karlsson, Göran, Suomen kielen tavan adessiivi. HUUMO, TUOMAS 38: 226–230
Karonen, Vesa, Haanpään elämä. PALOMÄKI, ULLA 27: 207–209
Karvonen, Juhani – Röman, Kyllikki – Takala, Annika – Ylinentalo, Oiva, Opettajan sanastokirja. SUOJANEN, M. K. 12: 204–207
Karvonen, Pirjo, Oppikirjateksti toimintana. ELSAYED, KIRSI 38: 223–226
Kaukonen, Toini-Inkeri, Alusvaipat eli villalakanat. SAHLBERG, IRJA 6: 236–239
Kelomäki, Tapani, Ekvatiivilause. INABA, NOBUFUMI 40: 182–187
Kepsu, Saulo, Pohjois-Kymenlaakson kylännimet. RINTALA, PÄIVI 23: 175–182
Kielemme tuntemus. ÄOL:n vuosikirja XXX. Toim. Raija Ruusuvuori. RAUTALA, HELENA 25: 170–173
Kielen ja kulttuurin Satakunta. Juhlakirja Aimo Hakasen 60-vuotispäiväksi. VARTIAINEN, PENTTI 38: 237–242
Kielen käyttö ja käyttäjä. ÄOL:n vuosikirja XXXVI. Toim. Anneli Kauppinen ja Kyllikki Keravuori. TAIMINEN, AAPO 32: 205–207
Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. RINTALA, PÄIVI 36: 125–130
Kieli, kertomus, kulttuuri. Toim.Tommi Hoikkala. GUSTAFSSON, ANNE 31: 231–234

Kielissä kulttuurien ääni, Toim. Anna Idström – Sachiko Sosa.) ELINA, AHOLA 52: 202–204
Kirjallisuuskritiikki ja opetus. ÄOL:n vuosikirja XVIII. Toim. Ritva Rainio. TAIMINEN, AAPO 13: 220–223
Kirjoituksia kirjoittamisesta. ÄOL:n vuosikirja XXIX. Toim. Anneli Vähäpassi. RAUTALA, HELENA 25: 170–173
Kiuru, Silva, Suomen kielen kieltohakuiset verbit. VARTIAINEN, PENTTI 20: 180–184
Kiviniemi, Eero, Rakkaan lapsen monet nimet. Suomalaisten etunimet ja nimenvalinta. RINTALA, PÄIVI 25: 153–159

Kiviniemi, Eero, Suomalaisten etunimet. HYNÖNEN, EMMI – SJÖBLOM, PAULA 49: 219–226
Knuuttila, Seppo, Kansanhuumorin mieli. Kaskut maailmankuvan aineksena. JUNNONAHO, MARTTI 34: 198–200
Kohtamäki,Ilmari, Pietari Hannikaisen “Kanava”. KANGASMAA-MINN, EEVA 2: 209–211

Kieltä kohti. Toim. Tiina Onikki-Rantajääskö – Mari Siiroinen. VALTONEN. PÄIVI – LAINE, PÄIVI 51: 195–200
Koivisto, Helinä, Partisiippien adjektiivistuminen suomen kielessä. KANGASMAA-MINN, EEVA 30: 202–204
Koivusalo, Esko, Fennofiilien murrekiista. KALLIO, JUSSI 18: 199–200

Kokko, Ossi, Inkerinsuomen pirstaleisuus. Eräiden sijojen kehitys murteen yksilöllistymisen kuvastajana. VORONOV, MIHAIL 50: 256–263, ks. Riionheimo, Helka
Koponen, Eino, Eteläviron murteen sanaston alkuperä. Itämerensuomalaista etymologiaa. HÄKKINEN, KAISA 40: 187–194
Korenchy, Éva, Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. LIIMOLA, MATTI 15: 273–275
Korhonen, Mikko, Finno-Ugrian Language Studies in Finland 18281918. ALHONIEMI, ALHO 29: 204–206
Korhonen, Mikko, Johdatus lapin kielen historiaan. HÄKKINEN, KAISA 24: 202–208
Korhonen, Mikko, Kielen synty. Toim. Ulla-Maija Kulonen. HAUKIOJA, TIMO 35: 179–183
Korkiakangas, Pirjo, Muistoista rakentuva lapsuus. Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa. RUOTSALA, HELENA 39: 245–247
Koski, Mauno, Itämerensuomalaisten kielten hiisi-sanue. IKOLA, OSMO 10: 216–220
Koski, Mauno, Värien nimitykset suomessa ja lähisukukielissä. RINTALA, PÄIVI 27: 195–202
Koskimies, Rafael, Kalevalan estetiikkaa. VALKAMA, LEEVI 20: 196–200
Koskimies, Rafael, Kymmenen tutkielmaa Juhani Ahosta. VALKAMA, LEEVI 17: 172–175
Koskimies, Rafael, Martti Rapolan Hämäläinen trilogia. VALKAMA, LEEVI 18: 210–213

Koskinen, Arja, Toiminnan välttämättömyys ja mahdollisuus. Pohjoissaamen modaalisten ilmausten semantiikkaa ja syntaksia. Elsayed, Duha 41: 283–287

Kotilainen, Lari, Suomensuojelija. Ohjekirja kielen pelastamiseen.) JOKELA, HANNA 52: 204–208

Kotilainen, Sofia, Suvun nimissä. Nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. LAMPINEN, ARJA 51: 211–214
Kouri, E. I., Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla. Ericus Ericin Postillan lähteet. IKOLA, OSMO 28: 213–215
Kovács, Magdolna: Code-switching and language shift in Australian Finnish in comparison with Australian Hungarian. Huss, Leena 44: 244–246

Krook, Kristina, Ensitavun ie-, uo- ja yö-diftongien avartuminen suomen murteissa. Häkkinen, Kaisa 41: 272–276

Kuiri, Kaija, Referointi Kainuun ja Pohjois-Karjalan murteissa. HÖLTTÄ-LAHTELA, PIRKKO 29: 214–218
Kulonen, Ulla-Maija, The Passive in Ob-Ugrian. ALHONIEMI, ALHO 32: 189–192

Kulonen, Ulla-Maija, Fonesteemit ja sananmuodostus. Suomen kontinuatiivisten U-verbijohdosten historiaa.) MIKONE, EVE 52: 194–197
Kulttuurin kenttätutkimus. Kulttuuri ja kieli 1. Toim. Päivikki Suojanen Lassi Saressalo. JUNNONAHO, MARTTI 24: 213–215
Kurki, Tommi, Yksilön ja ryhmän kielen reaaliaikainen muuttuminen. Kielen muutosten seuraamisesta ja niiden tarkastelussa käytettävistä menetelmistä. PALOMÄKI, ULLA 48: 151–155.

Kylstra, A. D. – Hahmo, Sirkka-Liisa – Hofstra, Tette – Nikkilä, Osmo, Lexicon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen HÄKKINEN, KAISA 34: 179–185
Kytömäki, Leena, Suomen verbiderivaation kuvaaminen 1600-luvulta nykypäiviin. RÄISÄNEN, ALPO 34: 185–192

Käyttökielioppi ks. Alho, Irja – Kauppinen, Anneli

L

Laaksonen, Kaino – Lieko, Anneli, Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. LÖFLUND, JUHANI 32: 202–204
Laalo, Klaus, Imperfektimuotojen ti si -vaihtelu suomen kielessä. HURTTA, HEIKKI 30: 196–201
Laalo, Klaus, Säkeistä patoihin. Suomen kielen monitulkintaiset sananmuodot. KAMPPARI, HELI 33: 175–178
Laanest, Arvo, Einführung in die ostseefinnischen Sprachen. Autorisierte Übertragung aus dem Estnischen von Hans-Hermann Bartens. SUHONEN, SEPPO 26: 214–217
Laine, Päivi, Suomi tiellä sivistyskieleksi. Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla. PITKÄNEN, KAARINA 50: 241–249.

Laitinen, Lea, Välttämättömyys ja persoona. Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. YLI-VAKKURI, VALMA 37: 225–227
Lapps and Norsemen in Olden Times. SAMMALLAHTI, PEKKA 10: 225–228
Larjavaara, Matti, Suomen deiksis. YLI-VAKKURI, VALMA 34:195–198

Larjavaara, Matti, Pragmasemantiikka. NIKANNE, URPO 49: 197–201
Larsson, Lars-Gunnar, Studier i de östersjöfinska språkens partitivbruk. IKOLA, OSMO 24: 175–180

Laurén, Kirsi, Suo – sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja -kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjänä. SARESSALO, LASSI 48: 181–185

Laury, Ritva, Demonstratives in interaction. The emergence of a definite article in Finnish. Larjavaara, Matti 43: 191–203
Lehtimäki, Pekka, oi- ja ei- nominit Länsi-Uudenmaan murteissa. IKOLA, OSMO 15: 258–261

Lehtinen, Ildikó, Marien mekot. Volgansuomalaisten kansanpukujen muutoksista. Ruotsala, Helena 43: 234–238
Lehtinen, Tapani, Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia. Suomen avajaa, karkajaa -tyyppiset verbit ja niiden vastineet lähisukukielissä. RINTALA, PÄIVI 21: 181–186

Lehtonen, Juhani U. E., Sotilaselämän perinnekirja. Leimu, Pekka 46: 220–223

Leino, Jaakko, Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. Saukkonen, Pauli 45: 186–188
Leino, Pentti, Suomen kielen lohkolause. ALHONIEMI, ALHO 24: 180–182
Leino, Pentti, Lauseet ja tilanteet. Suomen objektin ongelmia. HUUMO, TUOMAS 36: 140–145

Leino, Pentti – Herlin, Ilona – Honkanen, Suvi – Kotilainen, Lari – Leino, Jaakko – Vilkkumaa, Maija, Roolit ja rakenteet. Henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktiossa. Inaba, Nobufumi 44: 247–262

Lentävä hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Toim. Siru Kainulainen – Kaisu Kesonen – Karoliina Lummaa.) GRÜNTHAL, SATU 49: 234–239
Leskinen, Juha, Suomen kielen inkongruentit instruktiivirakenteet ja niiden tausta. MANNERSTRÖM, ÅKE 33: 167–171
Lindén, Eeva, Omaa ja vierasta. KOIVISTO, HELINÄ 6: 223–224

Liukkonen, Kari, Baltisches im Finnischen. Kulonen, Ulla-Maija 42: 246–252
Luutonen, Jorma, The Variation of Morpheme Order in Mari Declension. HÄKKINEN, KAISA 39: 224–229

Lyytikäinen, Pirjo, Narkissos ja sfinksi. Minä ja Toinen vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa. Kurikka, Kaisa 41: 314–317
Lyökämme käsi kätehen. Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finnougrischen und des Germanischen. A. D. Kylstra zum 65. Geburtstag. SAARINEN, SIRKKA 28: 242–245
Länsimäki, Maija, Suomen verbikantaiset in : ime -johdokset. RÄISÄNEN, ALPO 30: 190–196

Löflund, Juhahi – Rosenberg, Jutta – Vuorsola, Lasse, Äänteistä lauseisiin. Johdatus suomen kielioppiin.) LAINE, PÄIVI 52: 190–194

Lönnrotin hengessä. Kalevalaseuran vuosikirja 81. Toim. Pekka Laaksonen ja Ulla Piela. Saarinen, Sirkka 45: 204–206

M

A Magyar Nyelvjárások Atlasza I, JAKAB LÁSZLÓ 12: 201–204
A magyar szókészlet finnugor elemei I. A–Gy. LIIMOLA, MATTI 11: 192–195
A Magyar szókészlet finnugor elemei IIII. Päätoim. György Lakó. HÄKKINEN, KAISA 21: 191–197

Mahlamäki, Tiina, Naisia kansalaisuuden kynnyksellä. Eeva Joenpellon Lohja-sarjan tulkinta. PÄIVI LAPPALAINEN 48: 185–188

Makkonen, Anna, Lukija, lähdetkö mukaani? Tutkielmia ja esseitä. Hypén, Tarja-Liisa 41: 317–319

Makkonen-Craig, Hanna, Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin. VIRSU, VILLE 48: 170–174

Mallat, Kaija, Naiset rajalla. Kyöpeli, Nainen, Naara(s), Neitsyt, Morsian, Akka ja Ämmä Suomen paikannimissä. SJÖBLOM, PAULA 49: 191–197

Matihaldi, Hilkka-Liisa, Nykysuomen modukset I. Kvalitatiivinen analyysi. HAKANEN, AIMO 22: 193–196
Mattila, Pekka – Mäenpää, Anna-Liisa – Ruoppila, Veikko, Sananiekka. AALTONEN, HEIKKI 7: 217–218
Mélanges offerts a Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinzième anniversaire. Toim. J. Gergely, J. – L. Moreau, J. Perrot (Ranska) – J. Erddi (Unkari). KANGASMAA-MINN, EEVA 15: 265–267
Melkas, Kukku, Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa. LAUNIS, KATI 48: 189–192

Meri, Veijo, Sanojen synty. Etymologinen sanakirja. HÄKKINEN, KAISA 25: 174–177
Metslang, Helle, Temporal Relations in the Predicate and the Grammatical System of Estonian and Finnish. IKOLA, OSMO 37: 205–212
Mielikäinen, Aila, Etelä-Savon murteiden äännehistoria I. Konsonantit. VARTIAINEN, PENTTI 25: 160–164

Mikael Agricola: Abckiria. Kriittinen editio. Toim. Kaisa Häkkinen. EIRAS, VUOKKO 49: 208–212
Mikone, Eve, Deskriptiiviset sanat: määritelmät, muoto ja merkitys. Larjavaara, Matti 43: 191–203

Minä, kirjat ja maailma. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXVI. Toim. Urho Johansson. RAKKOLAINEN, JORMA 21: 200–203
Muikku-Werner, Pirkko, Impositiivisuus ja kielellinen variaatio. Julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta. KOITTO, ANNA-KAISA 35: 187–190
Murteiden matkassa. Juhlakirja Alpo Räisäsen 60-vuotispäiväksi. VARTIAINEN, PENTTI 38: 237–242
Mäenpää, Anna-Liisa, Sananiekan harjoituksia. AALTONEN, HEIKKI 7: 217–218
Mägiste, Julius, Vermlannin sammuvaa savoa. KETTUNEN, LAURI 4: 124–128
Mägiste, Julius, Woten erzählen. Wotische Sprachproben. KETTUNEN, LAURI 4: 128–129
Mägiste, Julius, Värmlandsfinska ortnamn. I. KOSKI, MAUNO 10: 222–225
Mägiste, Julius, Värmlandsfinska ortnamn II–III. KOSKI, MAUNO 13: 223–225
Määttä, Urho, Funktionaalinen selittäminen morfologiassa. Metateoriaa ja huomioita suomen ja sen sukukielten tutkimusperinteestä. PAJUSALU, KARL 37: 228–231

N

Nahkola, Kari, Yleisgeminaatio VARTIAINEN, PENTTI 31: 211–218
Nemvalts, Peep, Case Marking of Subject Phrases in Modern Standard Estonian. HAKANEN, AIMO 38: 219–223
NenolaKallio, Aili, Studies in Ingrian Laments. LEINO, PENTTI 25: 178–183
Nesser, Anne, “Se oli kurja käya koulusa.” Bruket av inre och yttre lokalkasus i sverigefinska skolbarns språk. Kangasmaa-Minn, Eeva 29: 230–232
Nikkilä, Osmo, Apokope und altes Schriftfinnisch: Zur Geschichte der i-Apokope des Finnischen. KOIVUSALO, ESKO 28: 208–212
Nirvi, R. E., Sanoja ja käyttäytymistä. Sanahistoriallisia tutkimuksia. II. ALHONIEMI, A. 7: 193–194
Nirvi, R. E., Petojen nimitykset kosinta- ja hääsanastossa. RINTALA, PÄIVI 27: 195–202
Nuolijärvi, Pirkko, Kieliyhteisön vaihto ja muuttajan identiteetti. VARTIAINEN, PENTTI 29: 218–224
Nuolijärvi, Pirkko, Kolmannen sukupolven kieli. Helsinkiin muuttaneiden suurten ikäluokkien eteläpohjalaisten ja pohjoissavolaisten kielellinen sopeutuminen. VARTIAINEN, PENTTI 29: 218–224
Nuolijärvi, Pirkko – Tiittula, Liisa, Televisiokeskustelun näyttämöllä. Televisioinstitutionaallisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa. Laine, Päivi 42: 265–269

Nissilä, Viljo, Suomalaista nimistöntutkimusta. KOSKI, MAUNO 6: 225–229
Nissilä, Viljo, Suomen Karjalan nimistö. ITKONEN, TERHO 18: 203–205
Nykysuomen sanakirja. I–VI. IKOLA, OSMO 4: 136–138
Nykysuomen käsikirja: ks. Ikola, Osmo.

Näkökulmia kielitypologiaan. Toim. Anneli Pajunen. Hamari, Arja 43: 224–230

O

Ojutkangas, Krista, Ruumiinosannimien kieliopillistuminen suomessa ja virossa. Lehtinen, Tapani 44: 227–230

Onikki-Rantajääskö, Tiina, Sarjoja. Nykysuomen paikallissijaiset olotilanilmaukset kielen analogisuuden ilmentäjinä. Huumo, Tuomas 43: 203–208

Ordbok över Sveriges dialekter. Häfte 1. IA–Andtäppt. HIRVONEN, ILKKA 35: 176–179
Orpana, Terttu, Kuvaus vai kommentti. TAIMINEN, AAPO 31: 218–222

P

Paikkala, Sirkka, Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. Sjöblom, Paula 46: 191–196

Pajusalu, Karl, Multiple Linguistic Contacts in South Estonian: Variation of Verb Inflection in Karksi. VIITSO, TIIT-REIN 39: 217–221
Palander, Marjatta, Suomen itämurteiden erikoisgeminaatio. VARTIAINEN, PENTTI 31: 211–218

Palomäki, Ulla, Dentaalisen affrikaatan perilliset suomen murteissa. Kielikontakteihin perustuva selitysmalli. Mielikäinen, Aila 41: 258–264
Pantermöller, Marko, Zur orthographischen Integration von Fremdwörtern im Finnischen. Siitonen, Kirsti 46: 196–199

Pápay-Bibliothek 1. Ostjakische Heldenlieder aus József Pápay’s Nachlass. Herausgegeben von István Erdélyi. Liimola, Matti 15: 275–277
Papp, l., Suomalais-unkarilainen sanakirja – Papp István, Finn-magyar szótár. IKOLA, OSMO 5: 258–260
Papp, I. Jakab, L., Unkarilais-suomalainen sanakirja / Papp István Jakab László: Magyar-finn szótár. Ikola, Osmo 28: 245–246
Paunonen, Heikki, Suomen kieli Helsingissä. Huomioita Helsingin puhekielen historiallisesta taustasta ja nykyvariaatiosta. KOITTO, ANNA-KAISA 37: 240–242
Pentikäinen, Juha, The Nordic Dead-child Tradition. Nordic Dead-child Beings. A Study in Comparative Religion. HAAVIO, MARTTI 11: 183–188
Pentikäinen, Juha, Oral Repertoire and World View. An Anthropological Study of Marina Takalo’s Life History. SARESSALO, LASSI 22: 211–214
Pettersson, Lennart, Verbböjningar i jukkasjärvifinskan. TOIVAINEN, KIRSTI 30: 204–208

Pipliakielestä kirjakieleksi. Toim. Matti Punttila, Raimo Jussila ja Helena Suni. Laine, Päivi 43: 215–218

Pitkänen, Kaarina, Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä. VAITTINEN, TANJA 50: 253–256.
Pitkänen, Ritva Liisa, Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. FORTELIUS, BERTEL 28: 223–229
Plöger, Angela, Die russischen Lehnwörter der finnischen Schriftsprache. VAHROS, IGOR 16: 159–171 Punttila, Matti, Nominien superlatiivisuuden ilmaiseminen. Vertailun typologiaa ja Kymenlaakson tienoon murteiden tarkastelua. TAIMINEN, AAPO 28: 219–223

Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Toim. Paul Fogelberg. Saarinen, Sirkka 42: 273–277
Puolitoistavuotias kuninkaanpoika. Unkarilaisia kansansatuja Transsilvaniasta. Valikoinut ja suomentanut Viljo Tervonen. APO, SATU 24: 216–217

Päiviö, Pia, Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkeleiden synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa. OJUTKANGAS, KRISTA 49: 187–191
Pääkkönen, Irmeli, Relatiivisanan valinta. KÄRKKÄINEN, MARKKU 31: 226–228

Pöyhönen, Juhani, Suomalainen sukunimikartasto II. Karjalaiset nimet. Atlas of Finnish Surnames II. Karelian Names. Sjöblom, Paula 46: 212–214
Pöysä, Jyrki, Jätkän synty. Tutkimus sosiaalisen kategorian muotoutumisesta suomalaisessa kulttuurissa ja itäsuomalaisessa metsätyöperinteessä. ENGES, PASI 40: 213–215

R

Raekallio-Teppo, Vuokko, Aihevakka. TAIMINEN, AAPO 10: 220–222
Rakenteita. Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. SAUKKONEN, PAULI 20: 184–189

Ranta, Tuula, Kirjoittamisprosessi teksteinä. Tekstilingvistinen näkökulma abiturienttien tekstintuottamismenettelyihin. NAATULA, NINA 50: 253–256.

Rantanen, Päivi, Suolatut säkeet. Suomen ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen. Launis, Kati 41: 311–314

Rapola, Martti, Henrik Hoffman, puristinen kielenkorjaaja. KARLSSON, GÖRAN 7: 198–200
Rapola, Martti, Sanojemme ensiesiintymiä Agricolasta Yrjö Koskiseen. ALHONIEMI, ALHO. 3: 232, 235–236
Rapola, Martti, Vanhan kirjasuomen lukernisto. AALTONEN, HEIKKI 3: 237–238
Raun, Alo – Saareste, Andrus, Introduction to Estonian Linguistics. MÄGISTE, J. 8: 243–248
Rédei, Károly, Uralisches etymologisches Wörterbuch. Unter Mitarbeit von Marianne Bakró-Nagy, Sándor Csúcs, István Erdélyi †, László Honti, Éva Korenchy †, Éva K. Sal und Edit Vértes. Lieferung 1, 2, 3. HÄKKINEN, KAISA 29: 232–240
Rédei, Károly, Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Veröffentlichungen der Kommission für Linguistik und Kommunikationsforschung, hrsg. von Manfred Mayrhofer und Volfgang U. Dressler. Heft 16. HÄKKINEN, KAISA 29: 241–247
Remes, Hannu, Viron kielioppi. UUSPÕLD, ELLEN 28: 233–235
Riionheimo, Helka, Muutoksen monet juuret. Oman ja vieraan risteytyminen Viron inkerinsuomalaisten imperfektinmuodostuksessa. VORONOV, MIHAIL 50: 256–263. – ks. Kokko, Ossi

Rintala, Päivi, Suomen läntä-loppuiset adjektiivit. KARLSSON, GÖRAN 16: 176–178
Routarinne, Sara – Uusi-Hallila, Tuula, Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla. VALTONEN, PÄIVI 50: 274–279

Ruotsala, Helena, Muuttuvat palkiset. Elo, työ ja ympäristö Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930–1995. Tuomi-Nikula, Outi 45: 207–209Räisänen, Alpo, Kainuun murteiden äännehistoria I. Vokaalisto. RINTALA, PÄIVI 16: 171–176
Ränk, Gustav, Die Bauernhausformen im baltischen Raum. TALVE, ILMAR 6: 239–243
Ränk, Gustav, Från mjölk till ost. ANTTILA, VEIKKO 10: 228–231
Ränk, Gustav, Vatjalaiset. KETTUNEN, LAURI 4: 129–136

Räsänen, Matti – Tuomi-Nikula, Outi, Saksanmaalla. Kansanelämää keskiajalta nykypäivään.) Keinästö, Kari – Wagner, Doris 44: 263–269

S

Saarelma, Minna, Nimipäiväjuhlat. HYNÖNEN, EMMI – SJÖBLOM, PAULA 49: 219–226

Sadeniemi, Matti, Kielenkäytön kysymyksiä. ALHONIEMI, A. 3: 232–234

Salminen, Taru, Morfologiasta moniäänisyyteen. Suomen kielen kvasirakenteen merkitys, käyttö ja kehitys. Ojutkangas, Krista 43: 209–214
Salo, Unto, Ihmisen jäljet Satakunnan maisemassa. Kulttuurimaiseman vuosituhannet. Hakanen, Aimo 41: 301–309

Salo, Unto, Kotimaakuntamme Satakunta. Katsaus Satakunnan asuttamisen organisoitumisen, talouden ja kulttuurin vaiheisiin. Hakanen, Aimo 41: 301–309

Salo, Unto, Satakunnan pronssikausi. HAKANEN, AIMO 26: 219–224

Sammallahti, Pekka, The Saami Languages. An Introduction. Häkkinen, Kaisa 41: 292–297
Sanan voima. Keskusteluja performatiivisuudesta. Toim. Lea Laitinen ja Lea Rojola. Kainulainen, Siru 41: 320–324

Sandström, Raija, Finska och icke-finska tillnamn i Nedertorneås kyrkböcker på 1800-talet. SJÖBLOM, PAULA 28: 230–232
Sanomia. Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979. PAUNONEN, HEIKKI 21: 187–191
Saressalo, Lassi, Kveenit. Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä. SÖDERHOLM, EIRA 38: 230–237
Sarmavuori, Katri, Lasten kielen oppiminen. HEINÄMÄKI, ORVOKKI KAUPPINEN, ANNELI LAURINEN, LEENA 24: 191–198
Sarmela, Matti, Suomen perinneatlas. Suomen kansankulttuurin kartasto 2. RUOTSALA, HELENA 37: 243–245
Saukkonen, Pauli, Itämerensuomalaisten kielten tulosijainfinitiivirakenteiden historiaa. I. ALHONIEMI, A. 8: 239–243
Sauvageot, Aurélien, L’élaboration de la langue finnoise. IKOLA, OSMO 16: 150–158
Savijärvi, Ilkka, Itämerensuomalaisten kielten kieltoverbi. I. Suomi. HAKANEN, AIMO 20: 177–179
Schlachter, Wolfgang, Studien zum Wachstum des Wortschatzes an skandinavischen und finnischen Lehnadjektiva. FROMM, HANS 7: 203–208
Schlachter, Wolfgang, Arbeiten zur strukturbezogenen Grammatik auf der Grundlage finnisch-ugrischen Materials. Herausgegeben von Björn Collinder, Hans Fromm, Gerhard Ganschow. ALHONIEMI, ALHO 12: 198–200
Schiefer, Erhard, Das Passiv und der mediale Gebrauch passiver Formen im Obugrischen. I. Die semantische Assoziation von 666 diathesenfähigen Verben cum interpretatione formarum ex prima fronte. EIRAS, VUOKKO 29: 252–253
Schiefer, Erhard, Überlegungen zur Tauglichkeit des Passivbegriffs und bisheriger Passivuntersuchungen, mit besonderer Berücksichtigung finnisch-ugrischer Sprachen. EIRAS, VUOKKO 26: 217–218
Science of Religion: Studies in Methodology. Proceedings of the Study Conference of the International Association for the History of Religions, held in Turku, Finland, August 2731, 1973. Edited by Lauri Honko. SIIKALA, ANNA-LEENA 21: 198–200
Setälä, E. N. – Nieminen, Kaarlo – Ojajärvi, Aulis, Suomen kielen oppikirja. AALTONEN, HEIKKI 7: 216–217

Siitonen, Kirsti, Agenttia etsimässä, U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana. Kytömäki, Leena 42: 252–256
Siro, Paavo, Suomen kielen lauseoppi. IKOLA, OSMO 7: 194–198
Siro, Paavo, Sijakielioppi. KANGASMAA-MINN, EEVA 18: 201–202

Sivonen, Jari, Mutkia matkassa. Nykysuomen epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivista semantiikkaa. Karsikas, Elina 47: 237–241

Sjöblom, Paula, Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot. PAIKKALA, SIRKKA 48: 155–166

Sorjonen, Marja-Leena, Responding in Conversation. A study of response particles in Finnish. Laivo-Laakso, Katja 45: 188–193
Sosiolingvistiikan käsikirja. Toim. M. K. Suojanen ja Päivikki Suojanen. RAUTALA, HELENA 26: 211–214
Sprachen 4.7. September in Hamburg. Toim. Wolfgang Veenker. EIRAS, VUOKKO 28: 247–250
Stoebke, Detlef-Eckhard, Die alten ostseefinnischen Personennamen im Rahmen eines urfinnischen Namensystems. MÄGISTE, J. 7: 208–215
Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Toim. Péter Hajdú László Honti. EIRAS, VUOKKO 28: 247–250
Suihkonen, Pirkko, Korpustutkimus kielitypologiassa sovellettuna udmurttiin. HUUMO, TUOMAS 33: 171–175
Suojanen, M. K., Mikael Agricolan teosten indefiniittipronominit: totalitiivit. KANGASMAA-MINN, EEVA 19: 191–196
Sulkala, Helena, Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa. KOSKI, MAUNO 23: 164–169
Suomalainen murrelukemisto. Toim. Veikko Ruoppila ja Pentti Soutkari. ALHONIEMI ALHO 2: 207–208
Suomalainen nimikirja. Suomen kielen sanakirjat 6. Etunimet. Kustaa Vilkuna avustajinaan Marketta Huitu ja Pirjo Mikkonen. Sukunimet: Pirjo Mikkonen ja Sirkka Paikkala. RAUTALA, HELENA 27: 203–206

Suomalainen paikannimikirja. TOUMI, TUOMO 50: 268–273.
Suomalaiset kansansadut I. Ihmesadut. Toim. Pirkko-Liisa Rausmaa. LEHTIPURO, OUTI 14: 246–248
Suomen kielen käsikirja: ks. Ikola, Osmo.
Suomen kielen käänteissanakirja. Koostanut Tuomo Tuomi./ Reverse Dictionary of Modern Standard Finnish. Compiled by Tuomo Tuomi. IKOLA, OSMO 15: 255–258
Suomen kielen perussanakirja. Ensimmäinen osa. A–K. Toim. Risto Haarala (päätoim.), Marja Lehtinen (toimitussiht.), Eija-Riitta Grönros, Taru Kolehmainen, Irma Nissinen, Sinikka Kantokoski (tekstinkäsittelijä). RÄISÄNEN, ALPO 33:161–165
Suomen kirjallisuushistoria 1–3. Päätoim. Yrjö Varpio. Hypén, Tarja-Liisa 42: 282–286

Suomen murteiden sanakirja. Koevihko. HAKANEN, AIMO 12: 193–196
Suomen murteiden sanakirja. Ensimmäinen osa: aelää. Päätoim. Tuomo Tuomi. LESKINEN, HEIKKI 28: 197–203
Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1. A–K. Erkki Itkonen, päätoimittaja, Ulla-Maija Kulonen, päätoimittaja/toimitussihteeri; Aulis J. Joki, Reino Peltola, Marita Cronstedt, Eino Koponen, Meri Puromies, Klaas Ruppel, Satu Tanner. HÄKKINEN, KAISA 35: 165–170

Suomettaren helmoista. Tutkielmia 1800-luvun suomen kielestä. Toim. Tommi Kurki, Päivi Laine ja Arja Lampinen. Merimaa, Heidi 45: 193–197
Suomi vieraana kielenä. Toim. Fred Karlsson. RAUTALA, HELENA 24: 188–191

Suomi–viro suursanakirja. Soome–eesti suursõnaraamat. Ensimmäinen osa A–Q, toinen osa R–Ö. Päätoim. Valdek Pall. Mikone, Eve 45: 198–204

Säppinen, Eero, Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön elämäntavoista ja niiden paikallisista raumalaisista piirteistä. Nurmi, Virpi 43: 230–234

T

Talve, Ilmar, Suomalaisen kansanelämän historialliset taustatekijät. TOMMILA, PÄIVIÖ 14: 251–252
Talve, Ilmar, Suomen kansankulttuuri. Historiallisia päälinjoja. ANTTILA, VEIKKO 22: 208–211
Talve, Ilmar, Vatjalaista kansankulttuuria. NENOLA-KALLIO, AILI 23: 185–187

Tampere kieliyhteisönä, Toim. Lönnroth, Harry. SIITONEN, KIRSTI 52: 197–201
Tarkiainen, Viljo Tarkiainen, Kari, Mikael Agricola, Suomen uskonpuhdistaja. IKOLA, OSMO 29: 195–203
Tauli, Valter, Eesti grammatika I. PÄKKILÄ, MARTTA 15: 267–273
Toivainen, Jorma, Inflectional affixes useb by Finnish-speaking children aged 13 years. KYTÖMÄKI, LEENA 23: 169–174
Tradition och miljö. Ett kulturekologiskt perspektiv. Toim. Lauri Honko Orvar Löfgren. SARESSALO, LASSI 24: 210–213
Tuomikoski, R., Asemoisilmaustemme luokittelusta. SUOJANEN, M. K. 12: 208–211
Tutkimus ja opetus: strukturalismia. ÄOL:n vuosikirja XXVIII. RINTALA, PÄIVI 18: 206–208
Tutkimusviestinnän opas. Tutkimusten ja selvitysten laatiminen ja julkaiseminen. Toim. Paul Fogelberg. KALLIO, JUSSI 28: 251–253

Täysi kattaus. Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa. Toim. Siru Kainulainen – Viola Parente-Čapková.) CARLSON, MIKKO 49: 239–243

U

Uibopuu, Valev, Similarkomparative Konstruktionen im Finnischen und Estnischen insbesondere in der modernen Scriftsprache. Syntaktisch-stilistische Untersuchungen. IKOLA, OSMO 13: 216–220
Uibopuu, Valev, Finnougrierna och deras språk. Kapitel om de finsk-ugriska folkens förflutna och nutid. Översättning från estniskan: Herbert Lagman. HÄKKINEN, KAISA 30: 214–218
Ulkuniemi, Martti, Ljungo Tuomaanpojan lainsuomennokset I. Maanlain ja kaupunginlain teksti. SUOJANEN, M. K. 18: 198

The Uralic Languages. Ed. by Daniel Abondolo. Saarinen, Sirkka 41: 298–301
Uskonto ja yhteisö. Tutkimuksia uskontososiologian alalta. Toim. Juha Pentikäinen. JUNNONAHO, MARTTI 17: 170–171

V, W

Vaba, Lembit, Uurimusi Iäti-eesti keelesuhetest. PAJULA, MARJA 40: 195–198
Vad sker i glesbygden? En etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk. SUOMINEN, ANNELI 13: 225–228
Wahlberg, Erik, Finska ortnamn i Norra Sverige. KOSKI, MAUNO 6: 229–232
Vahtola, Jouko, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus. RINTALA, PÄIVI 23: 175–182
Vanhan kirjasuomen sanakirja. Ensimmäinen osa A–I. SUOJANEN, M. K. 28: 204–208
Varis, Markku, Sumea kieli. Kiertoilmauksen muoto ja intentio nykysuomessa. Lampinen, Arja 41: 276–280

Veenker, Wolfgang, Materialien zu einem onomasiologischsemasiologischen vergleichenden Wörterbuch der uralischen Sprachen. HÄKKINEN, KAISA 18: 208–210
Vértes, Edith, Morphonematische Untersuchung der ostjakischen Vokalharmonie. EIRAS, VUOKKO 20: 195–196
Vieras, vieras minä olen kaikille. Volter Kilven ja Vilho Suomen kirjeenvaihto 1937–1939 ja muita kirjeitä Toim. Lyytikäinen, Pirjo. IKOLA, OSMO 36: 158–160
Vilkuna, Maria, Referenssi ja määräisyys suomenkielisten tekstien tulkinnassa. HUUMO, TUOMAS 35: 183–187
Vilkuna, Maria, Suomen lauseopin perusteet. HUUMO, TUOMAS – INABA, NOBUFUMI 39: 233–241
Winkler, Eberhard, Krewinisch. Zur Erschließung einer ausgestorbenen ostseefinnischen Sprachform. Ylikoski, Jussi 41: 288–292

Wintschalek, Walter, Die Areallinguistik am Beispiel syntaktischer Übereinstimmungen im Wolga-Kama-Areal. SAARINEN, SIRKKA 37: 236–239
Virtaranta, Pertti, Suomen kansa muistelee. SUOJANEN, M. K. 7: 218–220
Virtaranta, Pertti, Kultarengas korvaan. Vienalaisia satuja ja legendoja. LEHTIPUORO, OUTI 14: 246–248
Virtaranta, Pertti, Amerikansuomen sanakirja.RAUTALA, HELENA 36: 145–148
Virtaranta, Pertti – Jönsson-Korhola, Hannele – Martin, Maisa – Kainulainen, Maija, Amerikansuomi. RAUTALA, HELENA 36: 145–148
Visapää, Laura, Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivikonstruktioista. HELASVUO, MARJA-LIISA 50: 234–240

Wogulische Texte mit einem Glossar. Gesammelt und bearbeitet von Béla Kálmán. EIRAS, VUOKKO 19: 196–197
Wogulisches Wörtebuch. Gesammelt von Bernát Munkácsi. Geordnet, bearbeitet und herausgegeben von Béla Kálmán. EIRAS, VUOKKO 29: 247–251
Voprosy finno-ugorskogo jazykoznanija. ALHONIEMI, ALHO 5: 256–258
Vuorela, Toivo, Suomensukuiset kansat. AALTONEN, ESKO 3: 238–239
Vuorela, Toivo, Kansanperinteen sanakirja. JUSSILA, RAIMO 22: 205–207
Wörterbuch der Mythologie. Hrsg. von H. W. Haussig. Abt. l.: Die Alten Kulturvölker. Bd. II: Götter und Mythen im Alten Europa. Abschn. 1. PENTIKÄINEN, JUHA 8: 249–253

Y

Yhteinen nimiympäristömme. Nimistönsuunnittelun opas. Toim. Sirkka Paikkala, Ritva Liisa Pitkänen ja Peter Slotte. Sjöblom, Paula 42: 262–265

Yhteistä kieltä tekemässä. Näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla. Toim. Katja Huumo, Lea Laitinen ja Outi Paloposki. Laine, Päivi 46: 208–212

Yli-Vakkuri, Valma, Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. KANGASMAA-MINN, EEVA 28: 215–218

Ä

Äidinkieli 1972. Siirtymäkauden opetusoppia keskikouluja varten. ÄOL:n vuosikirja XIX. Toim. Marja Paavolainen. KYTÖMÄKI, LEENA 14: 239–244
Äidinkieli 1974. Tavoitteet ja päämäärä. ÄOL:n vuosikirja XXI. Toimitusryhmä: Urho Johansson, Irma Lonka (kokoava toim.), Anna-Liisa Mäenpää, Jouko Niemelä, Raija Ruusuvuori, Anneli Vähäpassi. Toimitussihteerit: Jouko Niemelä ja Mirja Wegelius. RINTALA, PÄIVI 16: 145–150
ÄOL:n vuosikirja XVII. TAIMINEN, AAPO 13: 220–223