D

D

datiivi 42: 47–86; 50: 28, 31, 33
datiiviadverbiaali 8: 41, 47, 59
datiivigenetiivi 1: 55; 44: 256–261
datiivinen genetiivi 42: 54–72, 75–81, 86, 43: 227
datiivinen partitiivi 42: 72–75
definiittisyys 35: 183–187; 39: 66–68, 73, 83–85, 97; 43: 196–202
deiksis 27: 16–28, 31; 34: 195–198
deiktinen definiittisyys 27: 27–29, 31
deiktinen perustilanne 27: 19–29, 31
– jakautumaton 27: 20–23, 25–27, 31
– jakautunut 27: 20, 23–27, 31
deleetio 17: 43–44
deminutiivit 7: 190; 49: 9
demonstratiivipronomini 43: 192–195; 52: 26–27
demonstratiivipronominit 4: 31–35; 8: 35
demonstratiivirakenne 27: 15–29, 31
demonstratiivisuus 27: 15–31
demonstratiivisysteemi 27: 15–31

denotaatio 49: 46
dentaalinasaali 9: 17

dentaalispirantti 51: 60
deonttinen modaali 15: 48, 51–52
derivaatio ks. johdokset, johtimet, johto-oppi
derivaatio, verbien
– sekundaarinen 19: 22–24, 25
– tunnusmerkillinen 19: 6, 24
– tunnusmerkitön 19: 5–25
derivaatiokielioppi 24: 43–63, 25: 23–42, 26: 81–98
derivaatioparadigma 24: 43, 48–54, 59–60, 63, 25: 23–24, 27, 32–33
derivaatiopuu 25: 26, 35, 38, 40
derivaatiosuffiksit 26: 81–98

derivaatiosysteemi 48: 18
deskriptiivinen kielioppi 47: 224–225
deskriptiivisanasto 44: 230–243
deskriptiiviset sanat 9: 61; 48: 18
deskriptiivisyys 31: 93–102; 37: 216–217, 220, 222–223; 44: 230–243, 47: 223
deskriptiiviverbit 31: 93–102, 48: 17, 24; ks. myös onomatopoeettiset verbit
– eksistentiaalilauseen predikaattina 31: 97, 102
– intensiteettiä tai entiteetin paljoutta kuvaamassa 31: 99–102
– ns. transitiivisen tilalauseen predikaattina 31: 97–98, 102
– yksipersoonainen käyttö 31: 95–97, 100, 102
destinatiivinen lauseenvastike 13: 47–48, 51
determinointi, persoonan 20: 69–71, 74
diakroninen kielioppi 5: 43
diakroninen fonologia 1: 13
dialektologia 23: 83–102, 24: 25–42, 27: 135–155, 28: 17–30, 219–223, 30: 73–84; 31: 103–125, 207–218; 32: 166 – 174; 36: 45 – 52, 53 – 68 Ks. myös murteet
– geminaatio 31: 211 – 218
– lauseoppi 38: 25 – 34
– metodit 31: 214 – 217
– pronominit 37: 25 – 54
– tutkijat 39: 205 – 208
diffuusio 23: 32 – 33, 36

diftongit 23: 83–102, 24: 30–31, 38; 41: 272–276; 52: 107
– diftongijärjestelmät, Kainuun murteiden 16: 173
– diftongireduseeraus 3: 12
– kantasuomalaiset 23: 83, 89–93, 101–102
– supistumadiftongit 23: 84–89, 93–94, 101

– diftongiutuminen 50: 79
diskursiivinen asennetutkimus 44: 86–109
diskurssi 49: 55–56, 58
– kohteliaisuus 32: 77–92; 35: 188–190
– kysymykset 35: 187–190
– käskyt 35: 187–190

– mainokset 48: 70
diskurssianalyysi 32: 77, 92, 206; 35: 187–190; 38: 109–124; 42: 266
distinktiiviset äänneominaisuudet 1: 11–12
distributiiviset verbit 2: 42
distribuutio 1: 17–18
– komplementaarinen 6: 23

Duodecim-seura 50: 40
duratiivinen verbi 20: 24, 27
duratiivisuus 20: 19–22
dynaamiset verbit 19: 16 – 20, 22 – 23, 24; 20: 18, 21, 24, 26–27
dynaamisuusperspektiivi 47: 172–176, 178

dysfemismi, dysfemistinen 49: 46

– eufemistinen dysfemismi 49: 57