L

I

l-sijat 14: 12, 15; 16: 135; 17: 16, 23
lainanimet 28: 223–229, 29: 173–174
– germaaniset 29: 173–174
– suomalaisperäiset 28: 223–229
lainasanat 21: 51–56, 22: 89, 96–98, 101–102, 23: 63–82, 179, 25: 13–14, 26: 193, 195, 27: 131, 28: 242–243, 29: 173–174, 30: 184; 33: 154–157; 41: 107–124, 239–240, 243–244, 42: 246–252, 47: 249–250, 302–304; 48: 12, 50: 24–25, 27, 46, 77 Ks. myös etymologia, ks. myös nimistö
– alasaksalaiset 39: 38
– balttilaiset 35: 12; 37: 213, 217–219, 221, 224; 42: 246–252
– englantilaiset 36: 145–148; 37: 199–200
– germaaniset 23: 63–82, 179, 29: 173–174; 31: 43–44, 51–52; 34: 107–119, 121–122; 37: 213, 217–218, 221, 224; 39: 55–64; 50: 30, 46
– indoeurooppalaiset 28: 242; 40: 87–94; 35: 8–12, 21
– italialaiset 36: 91

– kaksisuuntaiset 50: 34
– merkityksenkehitys 31: 103–125

– nuoret 52: 140
– ruotsalaiset 31: 103–125, 207–211; 35: 12; 37: 219, 221; 39: 34–35, 37–41, 45–50, 53; 52: 115, 122, 133–134, 140
– saamelaiset 31: 47–48, 52; 37: 221
– skandinaaviset 21: 51–56; 31: 130; 39: 55–64; 52: 115
– slaavilaiset 30: 184
– venäläiset 34: 115; 37: 219, 221; 40: 7, 24
lainsuomennos 18: 198; 48: 47
lait 51: 63
– Ljungo Tuomaanpojan kaupunginlainsuomennos 1609 5: 55
– vuoden 1734 5: 21, 27–33, 37
lakikieli 26: 31–44
lastenkielen sanasto 12: 205–207
lastenkieli 19: 43–45, 47, 48, 56; 29: 37–54
– tempus 29: 38–54
latentit foneemit 1: 16
latiivi 8: 45, 46, 48–49, 61; 9: 21, 92; 10: 72; 30: 77–82, 84
k-tunnus 30: 77–82, 84
latinalaiset aakkoset 10: 79–80
lause 5: 42, 47–48 Vrt. havaittu lause, kieliopillinen lause
lause 15: 24–37; 44: 43
lauseadverbiaali 1: 26–32; 10: 56–57
lauseattribuutti 6: 90–94
lauseenjäsen 44: 9
lauseenjäsennys 36: 69 – 85; 38: 35 – 64; 39: 65 – 97, 99 – 117
lauseenmääritteet 1: 27, 28 – 29, 30 – 31
lauseenvastike 13: 17 – 51; 15: 38 – 68; 16: 136; 27: 41 – 42, 28: 17 – 30; 32: 184 – 187; 35: 61 – 71; 39: 99 – 117; 44: 11–12, 18–24, 27, 43, 45: 9, 50: 83 Ks. arbitratiivinen, destinatiivinen, fatum-, finaalinen, kvasi-, kvantum-, modaalinen, nesessiivinen, permissiivinen, predikatiivinen, proksimatiivinen, referatiivinen, simulatiivinen, statuaalinen, temporaalinen lauseenvastike
– permissiivinen 44: 19
– proksimatiivinen 45: 9, 13
– referatiivinen 44: 20–21, 22
– temporaalinen 44: 20–21
lauseet 27: 36-39, 41–42, 44 Ks. päälauseet, ks. sivulauseet
lauseke 15: 34; 44: 33–34, 43

– alisteiset 52: 94

– rinnasteiset 52: 94

– substantiivilauseke 52: 94, 98–99
lauselähtöisyys, attribuutin 12: 40–43
lauseopillinen tutkimus 14: 10–12, 15
lauseopin arkisto 16: 133–134
lauseoppi 21: 11–12, 188–191, 22: 57–70, 23: 153–163, 164–169, 24: 180–182, 27: 33–44, 28: 31–46, 30: 27–44; 31: 21–30; 39: 233–241; 41: 21–42, 43: 123–129, 133, ks. myös syntaksi
– murteet 32: 181–188
– oppikirjat 39: 233–241
– terminologia 39: 234–235, 237, 240–241
– tutkijat 34: 11–20
lausepaino 15: 16–18
lauserakenteet 27: 46–57, 60–61, 47: 230–231, 50: 83–84
lausesubjektin saavat verbit 15: 39, 45-55, 68
lausetyypit 39: 238–239; 40: 182, 185–187; 47: 230–231; 48: 49, 55; 52: 67–73, 78, 83–84 Ks. myös eksistentiaalilauseet
– ekvatiivilauseet 40: 182–187

– kaava 48: 49
– predikatiivilauseet 40: 182
– tyyppi vihaa on pyhääkin 39: 89–93, 97
lauseyhdistys 15: 25
lausumus 25: 167
lavenne 17: 44

leikittely ks. kielellinen leikittely
lekseemi 29: 209–210, 212, 30: 191, 195; 48: 19, 24; 52: 91–92
lekseemihakuisuus 46: 66

leksikaalinen morfologia 48: 9

leksikaalinen purismi 48: 11
leksikaalinen semantiikka 46: 81–105
leksikaalinen substituutio 46: 66
leksikaalinen yksikkö 23: 164–165
leksikaalistuminen 33: 11–16, 23, 28; 48: 10, 16–17; 51: 55; 52: 95 Ks. myös vakiintuneisuus
leksikko 41: 280–283
leksikografia 28: 188–190; 33: 7–29; 35: 165–170; 45: 198–203, 46: 96–98
– suomi ja mari 37: 196–199
leksikologia 23: 154–155, 26: 31–44, 30: 51–72, 173–176 Ks. myös sanasto
leksikologia 31: 39–52, 103–125, 207–211; 33: 31–55, 154–157; 34: 107–119, 121–122; 37: 199–201, 213–224; 39: 55–64; 40: 7–24 Ks. myös etymologia, lainasanat
lempinimet 9: 59–60; 46: 50–52
– hellittely- 46: 50
– hyväily- 46: 50
– mairittelu- 46: 50

lentävä lause 48: 45

levikki 48: 9–10; 50: 47–48; 52: 104, 106–128
liikanimet 30: 85–96, 98, ks. myös haukkuma-, henkilön-, kölli-, lempi-, paikannimet
– käyttötavat 30: 95–96, 98
liikaominaisuudet, äänteiden (redundant features) 1: 13
liikeverbit 46: 8–10, 14–15, 26, 47: 239–240; 51: 31–33, 36, 47; 52: 54
liitepartikkelit 32: 86–87
liittomuodot 1: 44–45; 8: 18–19, 23
liittopredikaatti 28: 39–40
liittopredikaatti 9: 92–93
likvidat 24: 33–34; 52: 104, 127
lingvistiikka 42: 227, 269–273
– teoreettinen 42: 228
– tutkimuksen historia 42: 269–273
lingvistikongressit 5: 264–266

lipsahdukset ks. kielen lipsahdukset

lisäjäsenet, lauseen 12: 36–37
lohkeama 25: 168
lohkolauseet 24: 180–182
lokaaliadverbiaali 17: 7–16, 22–23
lokaalinen suhde 14: 12, 15; 17: 7–12, 21–23; 52: 32
lokaalipostpositiot 30: 29–38, 43-44
lokaalirakenneattribuutti 44: 47
lokaaliset tulosijat 17: 10, 12–17, 20, 22–23
lokaaliset erosijat 17: 10–17, 22–23

lokaatio 49: 26–27, 30–31; 52: 20, 25, 63, 68
lokaliteetti 41: 23–29, 35–36, 38–42; 52: 68
lokatiivi 8: 40; 51: 27; 52: 80

– lokatiivinen tunnus 52: 20
lokatiiviadverbiaali 17: 6–7; 52: 67
lokatiiviset suuntasijat 10: 70
looginen objekti 9: 89
looginen lauseenjäsennys 1: 20-26
loppuheitto 1: 222; 9: 59; 24: 33, 38, 42, 28: 208-212; 50: 23
i:n loppuheitto 28: 208-212
– runouden 12: 21–23, 28

”loppuheitto” 48: 29–40
loppusointu 41: 84, 87, 105
lounaismurteet 3:11–18; 8: 17–23; 9: 97, 99, 102, 103; 23: 22–23, 83–102, 30: 73–84 Ks. myös murteet
– erikoisgeminaatio 30: 74–79, 84
– kaksoissija 30: 73–82, 84
lounaismurteiden geminaatio 3: 13–14
lounaismurteiden prolatiivi 3: 15–16
lounaismurteiden genetiivi 3: 16
lounaismurteiden akkusatiivi 3: 16
lounaismurteiden astevaihtelu 3: 14
lounaismurteiden supistumaverbit 3: 13–14
lukemistot 29: 178, 181–182, 186
– suomen kielen 29: 178, 181–182, 186
lukuharrastus 44: 199–214
lukusanat 1: 22–23, 24–26; 35: 7–22; 36: 135–136
– järjestysluvut 35: 17–19, 22

– määrä tekstissä 52: 99, 101
– yhdistetyt 35: 14–16, 18–19, 22
luokitteleva jäsen 12: 54, 65–66
luokituspredikatiivi 1: 34

lyhentäminen 49: 57

lyriikka 48: 52
lähdealue 44: 60

lähimerkityksisyys 52: 126

lähisukukielet 50: 41, 51–52, 66; 51: 27

lähtökieli 48: 9; 51: 25–26, 28, 32–33, 38, 40–41, 44–45, 47, 55
länsimurteet 1: 47, 51, 222; 2: 5–11; 9: 97–98, 99, 100, 101, 105, 106, 108–109, 113
läntä-loppuiset adjektiivit 16: 176–178

läpinäkyvyys 48: 25

läpinäkymättömyys 48: 25; 52: 144