M

M

maailmankirjallisuus 45: 140–162
maanlainsuomennokset 26: 31–44
– Martin maanlainsuomennos 26: 31–32, 37–38, 41
maantiede 43: 82–96
maatilojen nimien muuttuminen ja vaihtuminen 1: 76–98

mainos, mainonta 48: 64–74

– diskurssi

– itsekkyys 48: 64, 68, 73–74

– keinot 48: 65

– maailmankuva 48: 64

– mainoskieli 48: 64–74

– mainoslause 48: 65

– moraalikäsitys 48: 71, 73–74

– roolit 48: 66

– suoramarkkinointikirje 48: 64
makrofoneemi 1: 16
makropropositiot 47: 159–166
makrorakenne 47: 162–166, 175–178
makrorakenneanalyysi 47: 159–162, 168, 177–178
makrorakennekaavio 47: 163–164

maksiimi ks. mietelause

mallit ks. konstruktiot, muotit, skeemat

– johdosmallit 50: 46, 65

– moniulotteinen malli 52: 71–73, 84

– vieraiden kielten mallit 50: 20; 51: 25, 44–45; 52: 60
maskuliinigenus 16: 26
matkimukset l. šibboletit 14: 87, 89
matkimus 47: 98–118

mediaalinen 52: 59
media-analyysi 42: 266–267
mediatutkimus 44: 199–214
merimiesslangi 9: 62

merkitys ks. semantiikka; ks. myös muoto ja merkitys

– abstrakti merkitys, 49: 23, 26, 42

– ei-kirjaimellinen merkitys 49: 53

– kirjaimellinen merkitys 48: 31; 49: 53

– konkreettinen merkitys 49: 23, 41–42

– kriteeri 50: 47

– kuvallinen merkitys, metaforinen merkitys 48: 31, 34

– lähimerkityksisyys 52: 126

– merkityksen muutos 51: 26

– -ala 48: 36

– -jatkumo 49: 23, 36

– -kategoriat 22: 71–84, 86

– -piirre 49: 40

– -tyyppi 52: 33
– -verkko, verkosto 48: 32; 52: 46
– okkasionaalinen merkitys 48: 32, 35

metaforat 3: 45–56, 63–64; 9: 51, 52–53, 54, 61; 31: 110–118, 125; 33: 68–69, 72–73, 75; 38: 36, 38, 43; 40: 67–72, 74, 78–83, 86; 43: 69–71, 205, 44: 59–85, 46: 66–75; 48: 33–34, 55, 58; 49: 8, 25, 28; 52: 47, 51, 52, 55, 59–60, 62, 133–134, 136

– ekstensio 52: 51

– kohdealue 52: 52

– laajentuma 52: 51

– lähdealue 52: 52
– mallintaminen 44: 59

– merkitys 48: 34; 49: 8

– metaforinen ekstensio 52: 51, 60

– metaforinen tulkinta 51: 26
– musiikkiviitteiset 44: 59–85

– poimimismetafora 49: 27, 35
– ruokametaforailmaukset 44: 59–85
– satunnaiset 44: 61

– siirtymä 51: 26

– struktuurimetafora 52: 60
– systemaattiset 44: 60

metaforisuus, metaforinen käyttö 48: 33; 49: 25, 28
metakieli 47: 98–118

metalingvistinen 49: 55–56, 59
metateesi 2: 75
metonymia 48: 49, ks. myös metaforat

metonyymi 52: 36
metriikka 38: 95–107

mielikuva 48: 66, 73; 52: 62

mietelause 48: 46
mikrofoneemi 1: 15–16
MI-kysymys 43: 13, 24
minen-loppuiset sanat määritteineen 6: 21–23, 77–79, 88–90

minimipari 48: 82, 51: 11, 20; 52: 20, 23, 28–29

mirror homonymy 51: 77

mitallinen runous ks. runomitta
modaalinen lauseenvastike 13: 47, 50
modaalirakenne 1: 129, 130; 2: 106–107; 9: 80, 84, 85–86, 88; 13: 33, 36, 39, 44, 47, 50; 14: 67
modaalisuus 34: 192–195; 39: 99–117; 49: 38 Ks. myös nesessiivisyys ja permissiivisyys
modaalit 15: 48–55, 68
– episteeminen tulkinta 15: 49–55, 68
– juuritulkinta 15: 48–55, 68
modaaliverbi 17: 44–45
modaaliverbit 1: 54; 2: 42; 8: 51; 9: 92; 10: 58–59

moderatiivisuus 52: 122, 126
modifioijasuffiksit 10: 63–65; 26: 81, 93–96, 98
– adjektiivijohdokset 26: 94–96, 98
– substantiivijohdokset 26: 93–94, 98
modifioijat 24: 43–44, 48, 54–58, 60, 26: 205
– imperfektiiviset 24: 57
– perfektiiviset 24: 55-57
modukset 1: 42; 2: 58–60; 3: 12–13; 5: 89; 8: 30, 32, 36; 9: 44, 105–106, 110, 113; 10: 100, 103, 105, 110, 112–114; 22: 193–196; 40: 36–38, 45 Ks. myös imperatiivi, konditionaali, optatiivi ja potentiaali
momentaaninen verbi 20: 25
momentaanisuus 20: 19–22
monikko 42: 7–46
monikon tunnukset 40: 40

monimerkityksisyys ks. polysemia
moninkertainen kielto 17: 43

monitulkintaisuus ks. kaksitulkintaisuus

moniulotteinen malli 52: 71–73, 84
morfeemi 1: 8-9, 12, 13–14; 19: 29–34, 36–43, 46, 51–52, 55–56
morfeemin sentrifugaalisuus 19: 51, 56
morfofoneemi 19: 33, 37, 43, 52, 55–56
morfofonologinen sääntö 19: 36, 38, 40–43, 46–48, 52, 55–56
– suuntainen MF-sääntö 19: 42–43, 51, 56
morfologia 19: 30–53, 55–56; 23: 154–155, 26: 202–210, 27: 200–202, 30: 190–193, 197–201; 44: 219–223
– epävirallisen yleiskielen 17: 59–62, 63, 65–66
morfologinen struktuuri 30: 51–69, 72
morfologisesti kompleksiset verbit 45: 45
morfologiset kategoriat 22: 73–75, 79, 86
morfosemantiikka 30: 51–69, 72
morfosemanttinen motivaatio 30: 51–69, 72

morfotaksi 51: 80
Moskovan fonologit 1: 13–14
motivaatio 15: 10–14, 20–21; 41: 107–124
– kaksois- 46: 67–69
– semanttinen 43: 65–79
motivoimattomat (opaque) sanat 15: 10–11

muinaisruotsi 50: 24–26, 28

muinaiskandinaavi ks. kantaskandinaavi

muinaissuomalaiset 49: 10

muistelmat, muistelmateokset 48: 49–50
muodollinen lauseenjäsennys 1: 20–26
muodollinen subjekti 17: 25–26, 28, 63
muotinimet 21: 35–50

muotit ks. myös konstruktiot, mallit, skeemat

– havaintomuotti 49: 26

– täydennysmuotti 49: 26
muoto-oppi 1: 7; 2: 52 – 60; 32: 202 – 204; 22: 57 – 70, 24: 43 – 63, 25: 23 – 42
– verbit 24: 43 – 63
muotorakenne 29: 89 – 92, 112; 48: 9

muoto ja funktio 52: 72, 83–84

muoto ja merkitys 49: 29; 52: 22

murrealue 48: 14
murre-erot 45: 164
murrekiista, fennofiilien 18: 199–200

murrekirjallisuus 49: 45
murremaantiede 25: 160–162, 30: 205–206; 52: 106
murrenäytteet
– Eurajoen 8: 193–216
– Halikon 9: 233–260
– Hinnerjoen 8: 219–223
– Kalannin 13: 163–190
– Karjala, Tl. 27: 135–155
– Karunan 19: 165–185
– Kiskon 15: 181–209
– Kustavin 6: 187–212
– Laitilan 6: 213–215
– Maskun 7: 163–182
– Muurlan 9: 233–260
– Paimion 12: 159–182
– Rymättylän 5: 227–249
murrepiirteet 24: 25–42; 47: 98–99
– säilyneet hämäläisyydet 24: 26–34, 39–40, 42
– vieraat piirteet 24: 26, 37–39, 42
– väistyneet hämäläisyydet 24: 26, 35–37, 39, 42
murresanasto 22: 206–207; 48: 53
murresanat 44: 97, 47: 103–104
– kirjakieleen otetut 2: 7–11
– slangin 9: 61
murretietoisuus 45: 163–180, 47: 98

murrevariantti 48: 15
murteellisuus 45: 171–172, 47: 132–141
murteen muuttuminen 24: 25–42
murteentutkimus 25: 160–164, 30: 204–208
– kielihistoriallinen 25: 160–164
murteet 1: 7, 47, 48, 50–51, 56, 221, 222; 2: 5–11, 13; 3: 11–18; 5: 89–102; 8: 17–23; 9: 96–115, 264–266; 10: 197–198; 23: 83–102; 24: 25–62, 166–169, 25: 15–16, 18, 160–169, 28: 197–203, 29: 214–218, 30: 73–84, 197–201, 204–208; 37: 25–54; 38: 237–242; 41: 59–80, 107–125, 125–143, 258–264, 272–276, 42: 7–46, 115–139, 43: 86–109, 44: 86–109, 45: 163–180, 47: 98–118; 50: 10, 39, 41, 47, 50–57; 52: 104–128, 133, 143 Ks. myös dialektologia, ks. myös kansankieli, ks. myös puhekieli
– Ala-Satakunta 25: 165–169
– Alattio 25: 43–62
– amerikansuomi 36: 145–148
– eteläpohjalaismurteet 29: 220–224; 31: 223–225; 36: 53–56, 62–64, 66, 68
– Etelä-Pohjanmaan 42: 122–123, 132
– Etelä-Pohjanmaan järviseutu 36: 53–68
– Etelä-Savo 25: 160–164
– Eurajoen 41: 125–143

– hämäläis- 42: 8–18, 120–122, 131–132
– hämäläismurteet 31: 223 – 225; 32: 166 – 174
– itämurteet 31: 211 – 218, 50: 79
– Helsingin puhekieli 37: 240 – 242
– kaakkois- 42: 27–29, 127–128, 134–135, 44: 93
– Kainuu 29: 214 – 218; 36: 45–52
– Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 42: 123–124, 132
– Kuhmo 36: 46–51
– kuratiivit 31: 73–74, 79
– kveenien kieli 38: 233, 235
– Kymenlaakso 28: 219–223
– lauseenvastikkeet 35: 61
– lauseoppi 32: 181–188
– leksikologia 34: 89–102
– lounais- 41: 125–143, 42: 18–22, 117–118, 131, 44: 93
– lounaiset väli- 42: 18–22, 118–120, 131
– lounaismurteet 31: 103–125, 207–211
– länsimurteet 29: 220–224
– Länsipohja 30: 204, 207–208
– Masku 23: 83–102, 30: 73–84
– nesessiivisyyden ilmaiseminen 37: 225–227
– perihämäläiset 24: 25–42
– Peräpohjan 42: 124–125, 132, 44: 93
– pohjalais- 42: 22–25
– Pohjois-Karjala 29: 214–218
– Punkalaitumen 42: 14–15
– Satakunta 38: 237–238, 240–242
– savolais- 42: 25–27, 125–127, 133–134, 44: 97, 50: 79
– savolaiskiila 36: 53-68
– savolaismurteet 29: 220–224; 31: 223–225; 36: 45–68
– Tornionlaakso 30: 204–206
– Turku 31: 103–125, 207–211
– Tyrvään 42: 8–14
– Töysä 31: 223–225
– Virrat 32: 166–174
– äänitteet 32: 175–177
murteiden taistelu 1: 215–216, 221; 2: 7–9 ; 7: 36–39
musiikkiarvostelutekstit 43: 59–85
muuntajasuffiksit 10: 63 – 65; 26: 81 – 93, 97 – 98
– adjektiivijohdokset 26: 81 – 90, 97
– substantiivijohdokset 26: 81, 90 – 93, 97 – 98
muuntajat 24: 43, 53 – 54, 26: 205

muutos

– progressiivinen 51: 12–13, 15–16, 19, 21
muutossijat 17: 5, 7, 9–24; 49: 24–25
muutosverbit 10: 55–56; 49: 24–25
muuttajan kieli 29: 218 – 224
muuttajat 24: 44, 26: 205

muuttuja 49: 24, 26, 34, 36–37, 42; 52: 48
myöhäiskantasuomi 16: 150–151; 50: 33 Ks. myös kantasuomi

myöhäisrautakausi 50: 28, 34

määrite ks. attribuutit

määriteosa ks. yhdyssanat
määräisyyden osoittaminen
– syntaktiset keinot 20: 30–43, 44–49, 50–51
– leksikaaliset keinot 20: 34–35, 43–44, 46–47, 49, 50–51
määräisyys 22: 77–84, 86
– kvantitatiivinen 22: 77, 81, 86
– notiivinen 22: 77–81
määrärakenteet 23: 170–174