P

P

paikallissijat 8: 46–47, 59–60; 9: 25–26; 10: 66–76; 17: 5–24; 29: 230–232, 30: 29–41, 43–44; 43: 203–208, 45: 53–54; 49: 22–42; 52: 19–42, 47, 51, 60, 111 vrt. suuntasijat
l-sija 30: 30, 32, 35

– merkitysoppositio 52: 21

– paikallissija-attribuutti, paikallissijamäärite 12: 35-71; 44: 47; 49: 22, 26
– paikallissijakomplementti 12: 37-39, 49-57
– paikallissijarektio 12: 52
s-sija 30: 30-35, 43

– sisäpaikallissijat 51: 27

– ulkopaikallissijat 51: 27, 37–39, 50, 53–54

paikanilmaiseminen 52: 70
paikanmuutosverbit 47: 237–241
paikannimet 9: 60; 22: 87–102, 23: 175–182, 29: 172–174; 31: 53–60, 128–133, 135–136, 139; 35: 73–82; 39: 119–142; 42: 144–147; 48: 34; 52: 132–144, 148, 150–160 ks. myös nimet, nimistö
– asutusnimet 50: 25; 52: 133, 135–137, 141–143

– Asikkala 40: 206–209
– Espoo 35: 190–193
– itä- ja länsisuomalaisen nimistön erot 40: 209
– kaupunkinimistö 52: 132, 138–141
– Kemijokilaakso 23: 175–179
– Kokemäenjoen vesistö 31: 53–60
– Kyöpelinvuoret 35: 73–82
– levikki 35: 73–82; 52: 150,152
– luontonimet 37: 95–116; 35: 190–193; 52: 133–135

– maakunnat 50: 24–35

– maaseudun nimistö 52: 141

– maastonimet 50: 29–30, 34; 52: 133–134, 142
– muuttuminen 40: 206–209

– Pohjois-Kymenlaakso 23: 179–182
– Ristiina 40: 206–209
– Tornionjokilaakso 23: 175–179

– Turunmaan saaristo 28: 223–229

– Vakka-Suomi 37: 95–116
– Varsinais-Suomi 37: 95–116
– vermlantilaiset 13: 223–225

– vesistönimet 35: 190-193; 52: 133

– viljelysnimet 52: 133

pakanalliset suomalaiset jumalat 49: 14, 18
palatalisaatio 3: 12–13; 7: 190
paradigma 44: 220–222; 51: 62, 77; 52: 23, 28–29, 34, 42

– paradigmaattinen näkemys 51: 82, 87, 97

– paradigmaattinen suhde 48: 49

– sekaparadigma 51: 62, 71; 52: 41

– sijaparadigma 42: 47–86; 51: 77

– vajaa paradigma 52: 19

– verbiparadigma 51: 77–78
paradigmaisuus 44: 220
partiaalisubjektillinen myöntölause 41: 28
partikkelit 9: 105–107, 108–109; 47: 229–230; 52: 19, 25

– interjektiopartikkeli 49: 51
partisiipit 1: 222; 6: 20, 21; 9: 84, 86, 88, 91; 11: 53–55, 57, 59; 25: 39–40, 42, 29: 225–230, 30: 73–84, 202–204; 32: 186–187
– I partis. 1: 45–49, 52–53; 5: 89–102; 9: 42, 80–81, 83
– II partis. 1: 43–45, 47–49, 51–53, 129–130; 2: 59–60; 3: 15; 9: 41, 80–81
– agenttipartisiippi 34: 79–80; 39: 41-42
– partisiippiattribuutit 35: 61–71
– toinen partisiippi 30: 73–84
– yhdysadjektiiveissa 33: 45–46, 55
partisiippi 41: 46–54, 57–58
partisiippiattribuutti 6: 90–91
– kardinaalilukusanaa edeltävä 13: 68–71, 77–80
– olla-verbin sisältävä 12: 42–45, 65–66
partisiippirakenne 1: 222; 2: 106–108; 9: 80, 83, 84, 85, 89; 10: 60 – 61; 11: 55, 60; 13: 23, 25 – 27, 31, 45, 46, 50; 14: 58 – 65, 75 – 76; 15: 41 – 42, 47, 55 – 59, 65 – 68; 27: 180
– 3. partisiippirakenne 13: 31
– part.rakenteen objekti 15: 55 – 58
– part.rakenteen subjekti 14: 58 – 65, 75 – 76
partitiivi 1: 23–24, 25 – 26, 32, 33, 47, 51; 2: 36 – 50; 3: 17; 6: 22; 8: 56 – 57; 10: 68 – 70; 15: 266; 26: 45 – 59; 31: 21 – 37; 35: 184 – 185; 41: 23–42, 42: 47–86, 44: 15, 50: 79, 51: 7–20, 76, 81; 52: 62, 99, 101–102
– partitiiviobjekti 34: 35, 43–44; 36: 143; 39: 73, 51: 7
– partitiivisubjekti 35: 185; 39: 65–97
– prepositioiden rektiosijana 31: 31–37
– syntaktisen käytön historia 31: 21–30
partitiiviattribuutti 1: 25–26; 6: 81
partitiiviobjekti 2: 42–43; 6: 78; 8: 28–38; 18: 29–31, 34–43, 46, 51: 7
– irresultatiivinen 16: 135
partitiivisubjekti 2: 36–50; 20: 47–48; 26: 45–59; 41: 21–42
partitivus absolutus 2: 43, 47, 106–108; 9: 87; 12: 51, 54; 13: 40, 48, 51; 14: 65, 68–70, 76
passiivi 1: 41–49, 51–53; 2: 59–60; 3: 12, 226; 8: 36; 9: 84–85; 22: 57–70. 30: 73–84; 31: 16; 32: 83–84, 92; 39: 41–42; 42: 115–139; 48: 53; 51: 82–83

– käyttö tekstissä 52: 99–102
– morfologinen 22: 57–70
– passiivi ja kuratiiviverbit 31: 66–68, 78
– persoonallinen 22: 57–70
– semanttinen 22: 57, 61, 65–70
passiivilause 14: 40, 44; 15: 41, 53–55; 17: 29, 32, 38–39, 41; 44: 29
– pass.lauseen objekti 14: 44–45, 61–63, 75–76
passiiviparadigma 30: 73, 77, 79–82, 84
passiiviset rakenteet 9: 84–85
passiiviset verbit 19: 21, 22, 23, 25; 20: 23
– passiiviset kausatiiviverbit 19: 21, 22, 23, 25; 20: 23
passiivitransformaatio 22: 58, 61–64, 66, 68–70
pejoratiiviset ilmaukset 27: 196–197; 52: 105, 122, 125–126
pejoratiivisuus 31: 103–125, 210–211; 37: 219–220; 52: 142
pejoroituminen 31: 103–125, 210
perfectum pro imperfecto ks. imperfekti, perfekti
perfekti 1: 130–131; 5: 75–88
performanssi 27: 40
performatiivi 15: 59
periodi 15: 30
permissiivinen lauseenvastike 13: 46, 50; 14: 56-58, 75-76
permissiivinen lause 13: 32, 46
permissiivirakenteet 45: 186–188
permissiiviset ilmaustyypit  45: 186
permissiivisyys 39: 100, 102, 104–105, 107–109, 115–117
persoonakongruenssi 8: 58 – 59
persoonallinen passiivi 17: 47, 50
persoonapronominien objekti 8: 28–38
persoonapronominit 2: 33; 42: 7–46, 44: 223–224, 47: 104–105, 118
persoonapäätteet 2: 33; 51: 80
persoonattomat verbi-ilmaukset 8: 36; 9: 100, 103, 105, 114
peruslause 11: 54-55
perusmuoto 19: 32, 43–51, 52–53, 56
– nominien 19: 43-47, 52, 56
– verbien 19: 47–51, 52, 56

perusosa ks. yhdyssanat
perussana 24: 7–8
perussubjekti 28: 31–44, 46

pienfolklore 48: 49
piilevä neksus 9: 87 Vrt. neksus
piilevät rakenteet 9: 85

piirre 48: 43
piispainkronikka ks. Juusten, P.

pikapuhemuodot 48: 52

pilkku ks. välmerkit
pintarakenne 24: 193; 48: 31, 58

pintataso 49: 55

pipliasuomi ks. vanha kirjasuomi
pleonasmi 9: 96–119
pleonasmit 35: 13-14
pohjalaismurteet 8: 17–23; 9: 99

polkukäsitteistys, polku 49: 30

– aistimuspolku 49: 31

– havaintopolku 49: 30
polylause 47: 158–178
polysemia 8: 5–15; 33: 67–75, 175; 36: 141; 42: 145–146; 48: 32, 34, 54; 49: 53; 52: 22, 41, 46
possessiivisuffiksi agenttirakenteessa 11: 57–58, 60
possessiivisuffiksin viittaussuhde 14: 39, 46–47, 70
possessiivisuffiksit 2: 29, 33, 35; 5: 98–99, 100; 28: 7–16; 34: 77–87; 41: 54, 57–58, 72–75, 80, 44: 7–58; 51: 42
– funktiot 28: 9, 11–16
– kolmannen persoonan 44: 7–58
possessiivisuus 28: 7–16; 52: 122, 126
possessiivitaivutus, lounaismurteiden 20: 62
postdeterminaatio 20: 59–64, 73, 74
– lounaismurteiden 20: 63–64
postpositioattribuutti 6: 79–82
postpositiorakenne 14: 31; 30: 29–38, 43–44
postpositiot 9: 21–22; 10: 57; 31: 31–37; 33: 67, 70–72, 75; 39: 43; 40: 67–72, 74, 78–83, 86; 51: 26, 29, 31–32, 35–51, 54–55; 52: 20, 26, 36–38, 46–64

– postpositiolauseke 52: 47–48, 51–52, 54–55, 60–64
– rektiosijat 31: 31-37
potentiaali 2: 59–60; 9: 44; 32: 82–83, 85, 92; 36: 19–35; 37: 212; 43: 7–25, 221
– murteet 36: 29–35
– vanha kirjasuomi 36: 19–29, 32–35
pragmaattinen morfeemi 17: 33–35, 39–40, 41
pragmatiikka 22: 193–196, 23: 154–155, 158, 160–163; 32: 77–92; 35: 183–187, 187–190
Prahan koulu 1: 9–13
predeterminaatio 20: 59–64, 73, 74
– eteläpohjalaismurteiden 20: 59–60, 61, 74
– lounaismurteiden 20: 61–62
predikaatin ja subjektin kongruenssi 1: 46; 8: 17–23, 58–59
predikaatio 47: 46–47; 48: 55–57; 52: 52
– dynaaminen 19: 8–16
– efektiivinen 19: 9–16
– nominaalinen 19: 7–9, 12
– statiivinen 19: 7–16
predikaatti 1: 29; 2: 43–44, 45–46, 48–49; 6: 94–96; 8: 17–23; 9: 84, 85, 86, 87, 91, 92–93, 105–106
– psykologinen 2: 48–50
predikatiivi 1: 25, 32–36; 8: 49–50, 59; 10: 58, 69; 47: 231–232; 52: 78–79
predikatiiviadverbiaali 1: 51; 5: 89; 8: 49-50; 10: 58, 69; 12: 49–50, 69–70; 17: 5; 47: 43–63
– essiivisijainen 47: 43–63
predikatiivikomplementti 12: 38, 43, 69
predikatiivilause 14: 38-39, 40, 74
predikatiivinen lauseenvastike 2: 106–107; 9: 87–88; 13: 40, 48
predikatiiviset suuntasijat 10: 70
prees. 3. persoonan pääte 19: 36–38, 39, 42, 55–56
prefiksiverbit 1: 221–222; 45: 45
prepositioattribuutti 6: 80–82
prepositiot 31: 31–37; 39: 43; 51: 26, 28, 30–31, 33–46, 50–51, 54–55; 52: 46–47

– prepositiokieli 51: 55
– rektiosijat 31: 31–37
presuppositio 15: 15–23
produktiiviset johdokset 45: 201; 48: 12–13, 15, 24
produktiivisuus 30: 190, 194–196; 48: 25, 49; 50: 47; 51: 79, 84–85, 96–97; 52: 19, 93, 95

progressiivinen ks. muutos
prokliittiset sanat 1: 28, 30
proksimatiivi 45: 7, 11–13
proksimatiivinen lauseenvastike 13: 48, 51
proksimatiivisuus 45: 11–12, 19–22, 30–33, 37–39, 43–44
prolatiivi 30: 31–41, 43–44; 37: 19; 40: 33, 45; 51: 27, 40, 51
(i)tse-suffiksi 30: 30–31
– lounaismurteiden 3: 15–16
pronominaali 41: 138–143
pronominiaaliadverbi attribuuttina 12: 44–45
pronominiattribuutti, kardinaalilukusanaa edeltävä 13: 52–62, 77–79
pronominit 12: 208–211; 19: 191–196; 27: 15–31; 37: 25–54

– artikkelinkaltainen 50: 93
– asseveratiivinen pronomini 37: 32, 42-43, 52-53
– indefiniittipronominit 37: 25, 31–40, 43, 52–53; 50: 105

– interrogatiivipronominit 50: 105
itse 37: 25–54

– määrä tekstissä 52: 99, 101

– objektipronomini 49: 36–37

– persoonapronominit 50: 87–106

– puheaktipronomini 50: 99
– refleksiivipronominit 37: 25, 28–31, 48–49, 52–53
– relatiivipronominit 31: 226–228; 52: 94, 98
– synty 2: 33

– sävypronomini 50: 87–106
– vartalo e- 4: 31–33
propinkvatiivi 45: 9–10

propri 48: 37; 49: 54; 50: 29, 31

proosa, normaaliproosa 48: 52

prosodia 51: 97

prototyyppisyys 49: 24, 36, 38, 40–42; 51: 20; 52: 26
pseudonyymi 46: 53
psykiatrian kieli 47: 244–247
psykiatrinen termistö 47: 245
psykofonetiikka 1: 9
psykolingvistiikka 24: 192–196
psykologinen lauseenjäsennys 1: 20–26
psykologinen subjekti 14: 47–48, 70–71, 75
psykologinen predikaatti ja subjekti 2: 48–50
psykologinen predikaatti 14: 48, 53
psykologismi 1: 9–10
psykologisten verbien objekti 18: 36–37
puhe 5: 42–44, 45–46, 50: 82

– puheenomaisuus 50: 84

puheaktia ilmaisevat verbit 51: 31, 42, 47
puhekieli 9: 60–61; 21: 29–30, 34, 191, 23: 51–62, 24: 25–26, 36, 38–39, 42, 27: 9, 11–13, 28: 17–30, 29: 218–224; 34: 77–87; 35: 61–62, 71; 41: 125, 128–130, 133–136, 139–140, 44: 225, 47: 223–224; 48: 51–52; 49: 45–46, 56; 50: 7, 82 Ks. myös murteet
– Helsingin 29: 218–224; 37: 240–242
– piirteet 47: 222
– turkulainen 23: 51–62
– tutkiminen 23: 51–62

puhekielisyys 48: 11, 25
puhetilanne 29: 214–218; 32: 77–92; 50: 88
puhtaat arvostussanat 15: 12–14

puhuja

– asenne 50: 87

puhuttelu 48: 57

punktuaalisuus 51: 10

– punktuaalinen verbi 51: 9; 52: 63
puolidefiniittisyys 41: 31
puolipiste 8: 152

puolivokaali 50: 32

puolueohjelmat 52: 89–102

– kieli 52: 89–102

– teksteinä 52: 89, 92–102
purismi 11: 47, 50, 51–52; 48: 11

päivittely, päivittelyilmaukset ks. voimasanat
pääjakso 15: 28
pääjäsenet, lauseen 12: 36–37
päälauseet 15: 25–27; 50: 13–156, 20
pääluokkaoppositio 28: 217–218
päätteet 28: 7–16; 51: 80 Ks. myös suffiksit