S

S

s-alkuiset sanat 9: 17
s-sijat 16: 135; 17: 16, 23
s-vartaloiset verbit 3: 15
saarnakirjallisuus 28: 213–215

saarnat 51: 63–66
samanlaajuisuusilmaukset 46: 22–35
– intransitiiviset 46: 22–31
– transitiiviset 46: 31–34
sana 5: 44
sanahistoria 11: 6; 27: 159–160, 30: 184-189
sanajärjestys 14: 46–51, 75; 15: 15–18; 16: 133, 155–156; 20: 32, 33–34, 36, 37, 38–39, 40, 41–43, 44–47; 22: 81–84, 86, 23: 156–157; 36: 69–72, 74–75, 77, 81–85; 38: 36–37, 39, 42–43, 45–48, 50–51, 60, 62–64; 39: 78, 80; 41: 21–42; 51: 26, 47; 52: 60–61, 67, 69–70
– käänteinen 20: 38–39, 42, 45, 48, 49, 50, 51
– runouden 12: 25–26, 28
– uralilaisen kantakielen 2: 33–35
sanakieppi 9: 54
Sanakirjasäätiö 1: 226; 2: 62, 69; 3: 6, 228; 4: 119; 7: 187; 8: 228; 10: 80; 22: 167–168, 183; 41: 273
sanakirjat 22: 185–188, 205–207, 24: 183–184, 25: 16–17, 27: 7–8, 28: 188, 197–208, 30: 183–189; 34: 48–51, 67, 185–186, 188–192; 36: 119–122; 46: 106–124, 47: 124–128; 48: 9, 11 ks. myös leksikografia
– ruotsi / suomi 24: 183–184

– sanakirjamuoto 51: 81

– suomi / viro 45: 198–203

– tulkkisanakirjat, vanhat sanakirjat 50: 39, 46, 52, 60; 52: 107–109, 113–114, 122, 125, 128, 132, 135, 141, 143–144

sanaleikki 48: 54 ks. myös kielellä leikittely

sanaliitto 49: 52, 54
– sanaliittojen kirjoittaminen 10: 198
sanaluokat 5: 42, 44; 6: 20–26, 76–96; 27: 40–41; 47: 229; 52: 99

sananlaskut, sananparret 48: 45; 50: 96; 51: 63
sanan ikä 24: 8-10, 12–13, 18–23, 26: 194–195

sanan poisto 48: 53
sanan rakenne 14: 7–9
sananalkuinen konsonantismi 11: 37–38, 40, 42, 51
Sananjalka 1: 211; 2: 200, 202, 203, 204, 205; 3: 229–230, 231; 4: 121, 122; 5: 251; 6: 219–220; 7: 188; 8: 236; 9: 270; 10: 80, 206; 22: 171, 176, 179–182, 26: 184–185

sananjohto ks. johdokset, sananmuodostus

sananlaskut 50: 40
sananloppu 11: 39–41
sananlopun vokalismi 11: 39
sananmuodostus 20: 186; 29: 7-29; 33: 31–55; 39: 48–49, 53; 46: 41–44, 47: 227–229; 48: 7, 9–10, 12, 14, 21, 25, 31, 39, 53; 50: 46, 63, 67; 52: 95, 104–128 ks. myös johto-oppi ja yhdyssanat

– -keinot 48: 8, 22, 25; 51: 58, 66, 72

– -oppi 48: 9

– -systeemi 48: 53

sananvalinta, sanankäyttö 49: 45–46
– sananvalinnan virheellisyys 17: 48–49
sanasemantiikka 34: 89–102; 40: 7–24
– ruumiinosien nimitykset 39: 17–29; 40: 67–72, 74, 78–83, 86
sanasto 21: 51–56, 22: 186–188, 23: 63–82, 182–185, 24: 7–23, 43–63, 167–169, 25: 23–42, 26: 61–79, 81–89, 191–196, 27: 195–202, 29: 7–29, 31–36, 92–98, 112, 30: 45–69, 72, 85–96; 43: 80–96, 47: 103–109
– ensiesiintymät 41: 280–283, 43: 86–89
– kartografinen 43: 90
– kertamuodosteet 43: 89–92
– klimatologinen 43: 90
– kosinta- ja hääsanasto 27: 195–202

– lääketieteen sanasto 50: 39, 40, 48, 57–58
– maantieteellinen 43: 80–96
– nominit 26: 81–89

– vanhat omaperäiset 51: 27
– verbit 24: 43–63
sanastomaantiede 30: 205–206
sanaston kasvu 17: 51
sanastonkeruutyö 27: 158–159
sanastontutkimus 26: 191–196, 27: 7–8, 11–13, 203–206, 28: 188–190
sanastosemantiikka 15: 18–19, 23
sandhi-ilmiö 9: 10

sane, sane-esiintymä 52: 91–93, 98

– sanetyyppi 52: 91–92
satakuntalaismurteet 3: 14; 9: 110, 111
savolaismurteet 8: 17–23; 9: 100, 102, 103, 106, 108, 113; 23: 142, 146, 29: 214–218 ks. myös murteet
sekoittuneet arvostussanat 15: 11–12, 14
sekundaarinimet 46: 40–80, 44–46, 57–58
– huutonimet 46: 52
– kokkanimet 46: 50
– korkonimet 46: 50
– lempinimet 46: 50–52
– liikanimet 46: 50, 52, 70
– lisänimet 46: 50–53
semantiikka 2: 78–93; 3: 19–38; 4: 20–29; 5: 50–73; 6: 35–56; 8: 5–15; 21: 51–56, 22: 57–70, 193–196, 23: 154–155, 158, 164–169, 24: 43–63, 25: 23–42, 26: 81–89, 27: 16–31, 159, 195 – 202, 29: 207–213, 30: 27–44, 190, 192–194, 202–204; 41: 21–42, 44: 239–240, 46: 81–105; 48: 9–10, 25, 43, 65 ks. myös merkitys

semanttinen ilmiö 47: 7
semanttinen kenttä
– feminiinisten sanueiden 16: 30–32
– maskuliinisten sanueiden 16: 30–32
semanttinen struktuuri 30: 51–69, 72
semanttiset kategoriat 22: 71–84, 86
semeemi 29: 207, 210, 212
semelfaktiivisuus 20: 19, 27, 28

sepittäminen: 48: 11
seuruututkimus 45: 163–180
šibbolet 32: 169
sienitiede 43: 65
– sienikulttuuri 43: 74–77
– Suomalainen eläin- ja kasvitieteellinen seura Vanamo 46: 206
– Suomen Biologian Seura, Vanamo 43: 66
– Suomen Sieniseura 43: 66
siirtymä 25: 169
– lineaarinen 25: 169
– tekstuaalinen 25: 169
siirtymämurteet 8: 17–23; 9: 99, 102
siirtymät, syntaktiset ks. syntaktiset siirtymät
sija-attribuutti ks. eri sijojen kohdalta
sijajakaumat 21: 27–34
sijajärjestelmä, paradigma 42: 47–86; 51: 77
sijakielioppi 18: 201–202
sijamuodot 21: 17–34, 188–189; 31: 31–37; 32: 30–45, 47; 37: 55–79; 38: 25–34; 39: 99–117; 40: 31–34, 45; 52: 19, 21–22, 24 ks. eri sijojen kohdalta
– erosijat ks. erosijat

– frekvenssi 21: 17–34

– kaksitunnuksisuus 6: 22–23

– muutossijat ks. muutossijat

– obliikvisijat 51: 60

– olosijat ks. olosijat

– paikallissijat ks. paikallissijat

– sijanmerkintä 42: 47–86; 52: 74

– suuntasijat ks. suuntasijat

– tulosijat 51: 17

– valinta 51: 12, 14, 20
sijasynkretismi, lounaismurteiden 20: 63
sijoitusmenetelmä 1: 15–16
similaarikomparatiivinen rakenne 13: 216–220
simulatiivinen lauseenvastike 13: 47, 51
simulrakenne 9: 81
sinuttelu 46: 55–57
sisäheitto 9: 38-48, 59; 41: 137–141; 50: 23
sisäinen kieli (die innere Sprache) 2: 103
sitoja 44: 8
sitä-partikkeli 17: 25–41
Siula 10: 208

sivistyskieli 50: 10
sivujakso 15: 28
sivulauseattribuutti 6: 80–81
sivulauseet 1: 34–36; 9: 87–91; 15: 25–27; 31: 226–228; 43: 16–19, 24; 50: 15–17, 20; 52: 94, 97–98 ks. myös konjunktiot

– epäsuora kysymyslause 50: 16
että-lause 1: 34–36; 9: 87, 88, 90–91; 10: 60–61; 49: 32–36, 40; 52: 97
– komparatiiviset 5: 89
– konsessiiviset 32: 8–15, 24–25
– relatiivilauseet 8: 151; 9: 88, 89; 31: 226–228; 35: 65, 67; 50: 16; 51: 29, 36, 45; 52: 94, 96

– rinnasteiset 50: 12, 16
– temporaaliset 38: 81, 87–89, 92–93; 49: 32

skandinaavi ks. kantaskandinaavi
skandinaaviset lainat 21: 51–56 ks. myös lainasanat
skeemat 44: 60; 48: 55–57; 49: 22; 52: 50–51, 60, 62–63, 68

– aforismi 48: 55–57
skemaattisuus, skemaattinen 43: 205; 51: 16, 18; 52: 51

– skemaattinen laajentuma 52: 51
slangi 7: 10–11; 9: 265; 42: 87–113; 44: 92–93; 47: 100; 48: 53  ks. koululais-, merimies-, sotilasslangi; murresanat, slangin
– erikoisalojen 42: 106–107
– Helsingin 42: 92–94, 113, 44: 95, 47: 110, 118
– johdokset 32: 62–65 slangisanojen loppuja 9: 55–60
– koululais- 42: 88, 96–103, 113
– nuoriso- 42: 97
– sotilas- 42: 89, 103–105, 113
– varusmies- 42: 103
slangijohdokset 42: 90, 107–108, 113
slangintutkimus 42: 92
slangisanat 42: 90
Societas pro Fauna et Flora Fennica 42: 235
soinnittoman sibilantin merkitseminen 10: 200
sosiaalinen variaatio 23: 51–62
sosiaaliset murteet 9: 264–266
sosiolingvistiikka 23: 51–62, 26: 211–214, 29: 218–224, 30: 208–213; 31: 215, 231–233; 32: 166–174; 34: 47, 63–64, 68, 77–87; 36: 53–68; 37: 199–201, 240–242; 46: 94–98
sotilasslangi 9: 50, 53, 61–62
spasmi 3: 22–23
spatiaalinen sijainti 46: 7–39
spatiaalisuus, spatiaalinen suhde 39: 65–97; 49: 23–28, 30, 32, 34, 36, 42; 52: 20, 22, 24, 28, 37, 39, 47–48, 51–52, 55, 57, 60–64

spektrogrammi 48: 80, 82
spesies 2: 36, 47–50; 14: 52–53, 75; 22: 71–79, 86
– definiittinen 13: 63, 65, 69, 79–80; 22: 72–84, 86
– generaalinen 22: 72–74, 84
– indefiniittinen 13: 63, 79–80; 22: 72–84, 86
– kontekstispesies 14: 53
– rajauksellinen 12: 210
– subjektin 20: 30–51
spesifinen 41: 29–30
spesifisyys 35: 183–187
ss : s-vaihtelu Länsi-Uudenmaan murteissa 14: 84–93
ss ts:n edustajana 14: 77–78
– Länsi-Uudenmaan murteissa 14: 84–94
statiiviset verbit 19: 20–21, 23, 24; 20: 18, 21, 23, 26, 27
status 14: 27–28
status-lauseenvastike, statuaalinen lauseenvastike 13: 48, 51; 14: 65–73, 76

stoalaisuus 48: 46
str ~ zr -vaihtelu lounaismurteissa 3: 12
strukturaalirunous 12: 23–25
strukturalismi 1: 7, 9, 13, 14, 16–18; 5: 44–45; 22: 43, 25: 160–161; 41: 180–194
struktuurilause 12: 19–21, 23–24, 34
struktuurinvastaisuus, runouden 12: 25–28
subjekti 1: 21, 23–26, 28, 29, 30, 32–36, 39–51; 2: 36–50; 5: 90, 91–92, 93, 94–95, 98, 99, 100; 6: 20, 22–26; 8: 17–23, 35, 42–52, 58–59; 9: 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92–93; 10: 56, 69, 70; 26: 45–59, 28: 31–46; 39: 65–97; 44: 9–22, 226, 47: 64–90; 49: 26–27, 36, 42; 52: 70–85
– fokusointi 20: 37, 49, 51
– epämääräisyys 20: 32–36, 40, 41–45, 50
– genetiivimuotoinen 47: 67–71, 75–76, 82, 86–87
– infinitiivin subjekti 39: 99–117, 241

– kato 15: 41–43
– kieliopillinen 47: 85

– määräisyys 20: 34–35, 45–48, 50
– nollasubjekti 49: 31, 34, 38
– nominatiivimuotoinen 35: 185–186; 47: 67–71, 74–76, 82–83, 87

– partiaalinen 20: 20–22, 23
– partitiivimuotoinen 35: 185; 39: 65–97; 52: 67, 69–71, 74, 79, 81

– sijamerkintä 52: 67–85
– subjektin ja predikaatin kongruenssi 1: 46; 8: 17–23, 58–59
– totaalinen 20: 20–22, 23
subjektiivinen genetiivi 14: 30
subjektiivinen liike 46: 7–39; 47: 239; 49: 27
subjektikäsitteet 28: 33–39, 46
– autonomisuus 28: 33–37, 40
– semanttinen rooli 28: 38–39
– sijanmerkintä 28: 37–38
subjektimerkintä 47: 64–90
subjektittomuus 28: 32, 34, 41-43, 46

subsemanttinen 48: 32

substantiivit 6: 76–96
– attribuutit, määritteet 1: 20–23; 6: 79; 52: 98–99

– johdokset, -johtimet 48: 14–15, 25

– lausekkeet 52: 94, 98–99
– rakenteet 9: 87–88; 13: 41, 48
substantiivitauti 6: 76–96
substantiivityyli 6: 76–96
substituutiosääntö 28: 224

substantivoiminen 52: 95–96, 98
Suecanumin kokoelmat 2: 72
suffiksaalinen astevaihtelu 6: 27–30
suffiksit 34: 21–31 Ks. myös päätteet

suhde

– abstrakti 49: 25

– osa–kokonaisuus-suhde 49: 23, 25, 28–29, 32, 36, 40, 42

– representationaalinen 49: 25

– sirkumstantiaalinen 49: 25

– sisältymissuhde 49: 36

– syntagmaattinen 49: 50

– temporaalinen 49: 25
suhdesääntö 47: 17; 49: 26
– suhdesäännön alaiset adverbiaalit 17: 5–24
sukunimet 28: 230–232; 31: 127–140; 46: 40, 191–196, 212–214; 52: 151–152
– historia 31: 127–140
– Ikaalinen 31: 128–140
– johtimet 31: 133, 136
– lisänimet 28: 231; 46: 191
– –nen-loppuiset 46: 191, 194
– nimeämisperusteet 31: 133–137, 139
– rakennetyypit 31: 132–133, 139
– suomalaistaminen 31: 136
– Virtanen-nimityyppi 46: 191–193
sukunimikartasto 46: 212–214
sukupuoliroolien heijastumat kielen rakenteessa 16: 25–33
sukupuoliroolien heijastumat kielen käytössä 16: 24–25, 134
suomalainen kielitiede 4: 118–121
suomalainen kirja 30: 177–180
– alkutaival 30: 177–180
suomalainen runous 45: 181–183

suomalaisuusideologia 52: 137
Suomalais-ugrilainen Seura 2: 204, 205; 3: 228 – 229; 4: 120–121
Suomalaisen Kauniskirjallisuuden Yhdyskunta 45: 152
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1: 220, 226; 2: 202, 203; 3: 219, 228; 7: 183; 8: 218, 227, 233, 234; 9: 266; 10: 197; 42: 235, 43: 82, 127–130, 188, 45: 206, 46: 112, 117, 212
suomalais-ugrilainen kantakieli 50: 45

suomalais-ugrilainen kielitiede 4: 118–121
suomen kielen historia 16: 150–158
suomen kielen kehityskaudet 7: 32–39
Suomen Kielen Seura 10: 11 – 12, 80; 12: 186; 13: 192; 14: 227; 21: 8, 161–177, 22: 170–185, 23: 150–152, 24: 170–172, 26: 184; 31: 20; 34: 19–20; 35: 151–153; 38: 185, 204–205; 42: 237, 43: 187–189, 44: 215–216, 45: 182–183, 46: 183–185, 186–188, 47: 218
– 50-vuotisjuhla 21: 164–177
– esitelmät 2: 5–13; 21: 7–16
– historia 21: 161–164
– juhlapuheet 21: 169–175
– keskustelut 14: 227–231
– perustaminen 22: 170–173
– puheet 1: 215–217, 218–223, 224–227; 3: 227–230; 4: 118–121; 6: 216–219; 7: 183–187; 8: 230 – 235; 9: 266–269; 10: 197–201; 11: 161–173; 12: 185–189; 13: 206–211; 14: 232–237; 15: 247–252; 16: 138–143; 17: 160–165; 18: 183 – 187; 20: 170–179; 21: 161–164, 22: 185–188, 23: 146–150, 24: 166–169, 25: 143–146, 26: 184–187, 27: 184–186, 28: 191–193, 29: 187–191, 30: 177–180; 31: 201–204; 32: 175–177; 33: 154–157; 34: 173–176; 35: 158 – 161; 36: 119–122; 37: 199–201; 38: 213–216; 39: 212–215; 40: 177–180; 41: 254–256, 42: 235–237, 43: 187–189, 44: 214–216, 45: 181–183, 46: 185–188, 47: 216–218
– säännöt 1: 212–214
– toimintakertomukset 1: 201–211; 2: 199 – 205; 3: 230–232; 4: 121–123; 5: 251–253; 6: 219–221; 7: 187–190; 8: 235–237; 9: 270–271; 10: 206–207; 11: 173–175; 12: 189–191; 13: 211–214; 14: 237–239; 15: 252–255; 16: 143–145; 17: 165–167; 18: 187–188; 19: 188–189; 20: 174–177; 21: 177–179, 22: 189–192, 23: 150 – 152, 24: 170–172, 25: 146–148, 26: 188–190, 27: 186–188, 28: 193–195, 29: 192–193, 30: 180–182; 31: 205–206; 32: 178–180; 33: 158–159; 34: 176–178; 35: 161–163; 36: 122–124; 37: 201–203; 38: 216–217; 39: 215–216; 40: 180–181; 41: 256–257, 42: 237–239, 43: 189–190, 44: 216–218, 45: 183–185, 46: 188–190, 47: 218–221
– toimintalinjat 22: 170–173
suomen kielioppi 43: 120–123, 133; 47: 222–233

Suomen murteiden sana-arkisto 50: 48, 59, 60–61, 63–65
Suomen murteiden sanakirja 28: 197–203
– sanakirjahanke 28: 197–203
– toteutus 28: 199–203
Suomen nimiarkisto 12: 185, 187; 17: 161, 162, 163
Suomen Akatemia 8: 218, 230–231, 233–234; 10: 200
Suomen kielen perussanakirja 33: 7–29, 161–165; 36: 119–122
suomenkielinen kirjallisuus 45: 140–162

suomenoppija 52: 67, 78–79, 84
Suomen Lääkäriseura 46: 209
suomennos 45: 140–162
Suomen Tiedeseura 42: 236
suomi toisena/vieraana kielenä 28: 191–193; 52: 67, 71, 73
– suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus 42: 157–165, 252–256
superlatiivisuus 28: 219–223
supiini 38: 239
supistumaverbit 19: 49–50; 51: 86
– lounaismurteiden 3: 13–14

supistumavartalo 52: 123

supistumavokaali 52: 123

suullinen perinne 48: 47; 50: 41

suuntainen prosessi 52: 60–63
suuntaisuus 47: 7, 13–15, 19, 32–37

suuntasijat 10: 66–77; 49: 23, 26–28, 30–31, 42; 52: 24
švaa-vokaali 24: 37–38
– Kainuun murteiden 16: 173
symposiumit 23: 141–146
– Karlstad 23: 141–146
syndeton 9: 100–116
synekdokee ks. metafora
synkroninen kielioppi 5: 43
synkroninen tutkimus 11: 9, 10; 14: 5–15
synkronisuus 47: 224

synonymia 48: 49; 52: 19–20, 22, 39, 41–42, 109, 111–112, 122, 126

synonyymi 48: 36
synonyymisanasto 28: 188–189

syntagma 48: 30–31
syntaksi 24: 185–188; 25: 165–169; 26: 210–211; 27: 180, 28: 215–218, 30: 202–204; syntaksi 47: 230, ks. myös lauseoppi
– epävirallisen yleiskielen 17: 62–63, 66
– kvantitatiivinen 24: 185–188
syntaktinen ilmiö 47: 7
syntaktinen nolla 25: 168
syntaktinen rakenne, runokielen 12: 26–28

syntaktinen sananmuodostus 48: 10
syntaktiset rakenteet 28: 17–30
syntaktiset siirtymät 1: 39–57; 8: 48–49, 50–52
synteesi 28: 215–218, 29: 207–213
synteettisyys 20: 58–60, 62
systeemiteoreettinen henkilönnimimalli 46: 192
syvärakenne 24: 193–194
syyllistämisen ilmaiseminen 47: 241–244

säiliön käsite 52: 20, 22

– säiliömäisyys 52: 32, 32, 38–41

sävypronomini 50: 87–106

säännönmukaisuus

– epäsäännöllisyys 51: 58