T

T

taajuussanasto 24: 10–15, 22

tabu 48: 66; 49: 46, 49, 53, 57

– kulttuurinen 49: 46, 49, 53, 57

– seksuaalinen 49: 50, 59

– tabusanat 49: 46, 57 ks. voimasanat

– uskonnollinen 49: 50, 59
taivutuskategoriat 21: 17–34
taivutusoppi 23: 169–174

taivutustyyppi 51: 84–86
takseemi 1: 15
taksis 29: 41–43, 46–48, 50–51, 53–54
taksonomisyntaksi 27: 47

tapahtumaa ilmaisevat verbit 51: 31, 37, 47

tapaluokka 52: 99–100 Ks. tapaluokat erikseen
tarkekirjoitus 30: 185–187

taudinnimitykset, tautisanasto 50: 38–57; 52: 155

tautikäsitys 50: 38, 41–42, 44–45

tautiolento 50: 38–57

tautioppi 50: 44–45

tavan ilmaiseminen 52: 46, 60, 62
tavaramerkki 42: 150–152, 156

tavu

– avotavu 48: 82

– jälkitavu 48: 82; 50: 33; 51: 60, 88

– paino 51: 88
tavuttaminen 20: 185

teema 48: 56–57

tehokeino 48: 53
teitittely 46: 56

tekoa ilmaisevat verbit 51: 31–33, 37, 47
tekstijaksot 47: 159–178

tekstilajit ks. genret
tekstilauseet 24: 185–188; 52: 68
tekstilingvistiikka 21: 11–12, 15–16, 190–191, 22: 193–196, 24: 185, 25: 165–169, 27: 33–44, 29: 225–226; 35: 183–187
– murteet 32: 181–183
– tekstianalyysi 38: 223–226
tekstirakenne 27: 34–44; 47: 158–178; 52: 98
tekstit 21: 17, 29–30, 32–34

– abstraktisuus 52: 96

– argumentoivuus 52: 97
– asiaproosa 21: 30, 32–34
– kirjakieliset tekstit 21: 29–30, 34
– murreteksit 21: 17, 29–30, 32–34

– tyyli 52: 96

– vaikuttavuus 52: 89–102

– verrokkiteksti 52: 89
televisiokeskustelu 42: 265–269, 47: 241–244

temporaalinen 52: 57, 63
– temporaalinen lauseenvastike 13: 46–47, 50
– temporaalirakenne 1: 130; 2: 106–107; 9: 80, 83, 84–85; 11: 54, 55, 60; 13: 32–33, 47, 50; 51: 37
– temporaalistuminen 45: 19–25, 43
– temporaalisuus 29: 37–54; 38: 35–64, 77–93; 39: 65–97; 51: 37–38, 42–43, 55
tempukset 1: 130–131, 222; 3: 12–13; 5: 75–88; 7:190; 16: 136; 20: 188; 21: 189; 37: 205–212; 40: 37–38, 45, ks. myös imperfekti
tempusjärjestelmä 29: 40–43
teonnimet 32: 27 – 47; 36: 45–52; 48: 10, 15–19, 24
– funktiot 32: 30–45, 47
– historia 32: 27–47
minen-johtimiset 32: 27–47
ntA (nti) -johtimiset 36: 45–52
terminatiivi-ilmaukset 20: 187
terminatiiviset ilmaukset 39: 86–89, 93

terminologia

– lääketieteen 50: 40, 63–65
– terminologian tutkimus 47: 245
tertium comparationis 26: 45–46

tervehdys 48: 43
tieteellinen seura 42: 235–237, 43: 187–189
tieteellinen tutkimustyö, suomen kielen laitosten 12: 185–189
tieteelliset arkistot 32: 17–177; 38: 184–186; 39: 206–207
– lauseopin arkisto 34: 16; 38: 185, 194, 197
– Turku 32: 175 – 177; 38: 184 – 186, 194, 197
– äänitearkisto 32: 175 – 177; 34: 16; 38: 184, 197
tieteelliset seurat 21: 161 – 164, 22: 170 – 185

tietokirjallisuus 48: 48–50, 60

tiivistymä 48: 30, 33

tihennys 48: 32–34, 39

tilaa ilmaisevat verbit 51: 37, 47
tilajatkumot 39: 65 – 97
tilamorfeemit 37: 7 – 23
– johdokset 37: 8 – 12, 15 – 23
– suhde leksikkoon ja kielioppiin 37: 20–21, 23
tilanteet 36: 143
tilastollinen tarkastelu 32: 181–188; 33: 37–38, 45, 48; 35: 61–71; 37: 25–54; 38: 25–34
– vanha kirjasuomi 36: 7–18
toinen kieli 22: 197–198

toisintonimitys 49: 10

toistettavuus 48: 48

toisto 48: 53
topikalisaatio 42: 61–65
totaaliobjekti 47: 9–10
totalitiivit 19: 191–195
toteamuslauseet 28: 32, 43 – 44
transformaatio 5: 264; 39: 99 – 117
transformaatioteoria 24: 193 – 194
transformationaalinen kielioppi 5: 47–48
transitiivilauseet 2: 42 – 44, 45 – 46, 14: 37 – 38, 74; 52: 69
transitiiviset verbit 19: 20 – 21, 25; 20: 20, 23, 24, 25, 49: 26–27; 51: 20
– transitiiviset kausatiiviverbit 19: 13, 16 – 18, 19, 22
transitiiviverbin olosijamäärite 17: 8 – 9, 20
transitiiviverbit 2: 46; 6: 26; 8: 50, 56, 59, 61; 9: 96; 10: 55–65
translatiivi 1: 32, 33–34, 47, 51, 52, 53; 6: 21–22, 25; 10: 68–70; 51: 17–20
translatiivirakenne 13: 15, 23, 40; 15: 58–67

trokeemitta 48: 52
ts:n edustus
– lounaismurteissa 14: 77
– Länsi-Uudenmaan murteissa 14: 77–94
ts-yhtymä 41: 131–136, 143, 258–264
tt : t -vaihtelu Länsi-Uudenmaan murteissa 14: 91–92
tt ts:n edustajana Länsi-Uudenmaan murteissa 14: 78–83, 85, 91–93
-tta-loppuiset verbit 10: 198–199
tule-mene-herkeä -ilmaus ks. pleonasmi

tulkinta 48: 43

– kirjaimellinen tulkinta 51: 26

– metaforinen tulkinta 51: 26

– monitulkintaisuus 48: 59
tulla tehdyksi ~ tehtyä -rakenne 32: 41, 187; 34: 57
tulopolkuilmaukset 46: 15–17, 34
tulosija 47: 15–23, 29–34; 49: 24; 51: 17; 52: 23–25, 35–36, 40, 42, 48, 53 Ks. myös sijamuodot
tulosijojen käyttöfrekvenssi 16: 18–20, 23

tunnekausatiivi 52: 68
Turun historiallinen yhdistys 10: 10–11
tutkijat 22: 185–188, 25: 7–22, 27: 157–160, 28: 187–190, 29: 171–174; 34: 11–20; 38: 173–176, 237–238, 241–242; 39: 205–208
tutkimus 24: 166–169, 26: 180–187
– suomen kielen 1: 224–227
tutkimushistoria 34: 47–68, 185–192; 39: 229–233; 40: 47–65
– morfologian tutkimus 37: 228–231
– opiskelijajärjestöt 38: 206–210
– Turun yliopisto 38: 177–186, 188–197, 202–206
Tutkimuslaitos Suomen suku 42: 246
tutkimustyö 23: 149–150
tutkintojärjestelmä 25: 143–146
– uusittu 25: 143–146
tutkintovaatimukset 27: 184–186

typistetty sana 48: 52
tyyli 3: 41–65; 6: 76–96; 8:144–154; 9: 60–61; 21: 29–33; 48: 53; 52: 96 Vrt. ala-, artikkeli-, asia-, attribuutti-, essee-, substantiivityyli, uskonnollinen, verbaalityyli
– tyylillinen vaihtelu 35: 43–60, 61–71

tyyliväri 52: 142–143

– leikillinen 52: 142

– pejoratiivinen 52: 142

tyypillinen piirre ks. piirre

täydennys 51: 26, 29, 31–32, 36–37, 42, 45, 47; 52: 48–49, 52, 55, 59, 62–64

– adposition 52: 26

– genetiivimuotoinen 51: 28, 33, 35–38, 40–41, 50–51

– partitiivimuotoinen 51: 29, 36–38, 51

– täydennysmuotti 49: 26
täytelisäkkeet 9: 100–101