V

V

v: n vokaaliutuminen lounaismurteissa 3: 15

vahvikesana 49: 51, 59 ks. myös voimasanat

vaihtelu

- morfofonologinen 51: 80

- säännöt 51: 80

- vapaa vaihtelu 52: 82
vaihtoehtokysymys 43: 15, 24
vai-kysymyslause 20: 63

vaikuttavuus ks. tekstit

vakiintumattomuus 48: 24; 51: 66, 71

vakiintuneisuus 48: 31, 37, 39
valitusverbit 46: 91–93
vanha kirjakieli 43: 215–218, 45: 186–188
vanha kirjasuomi 1: 42, 43–44, 45; 2: 12–13 ; 5: 89, 95;14: 17; 16: 151–154; 18: 11–13; 26: 31–44, 28: 204–215, 29: 10–13, 28, 31–36, 199–203, 30: 177–180; 36: 130–140; 39: 38–43, 50, 53; 40: 7–24; 41: 43–58, 280–283, 42: 38–41, 47–86, 43: 7–25, 52–53, 44: 247–262, 45: 45–66, 193–197, 47: 64–90, 248; 48: 9–11, 13, 15–16, 18, 21–22, 24, 50: 33, 44, 74–82, 84; 51: 25, 27, 40–41, 43–45, 51–72; 52: 104, 107, 110–111, 113–114, 116–119, 122, 126–128, 133, 143–144,

ks. myös Agricolan kieli

- 1500-luvun kieli 52: 104 Ks. Agricolan kieli, Westhin koodeksi

- 1600-luvun kieli 32: 27–47
- 1642 raamatunkäännös 36: 7–18, 19–29, 32, 34–35
- Agricolan ajan kieli 16: 151–153
- historia 1: 215–216, 218–223; 5: 75–88; 6: 5–19; 7: 33, 35–36, 39
- johtimet 32: 27–47
- kieltoverbi 36: 11–15
- kuratiivit 31: 74, 79
- lauseoppi 36: 136–138; 39: 41–44
- leksikologia 34: 92–94, 97–98, 102
- loppuheitto 36: 7–18
- metodit 32: 7–25
- objekti 32: 37–39
- ortografia 36: 8–9; 39: 38–39
- passiivi 39: 41–42

- pipliasuomi 50: 76
- potentiaali 36: 19–29, 32–35
- tekstilajeittainen tarkastelu 32: 7–25, 27–47; 35: 43–60
- tilastollinen tarkastelu 36: 7–18
- tutkijat 34: 11–20
- tyylillinen vaihtelu 35: 43–60
- Upsalan evankeliumikirja 32: 15, 20; 40: 13
- verbimuodot 36: 7–18
- Westhin koodeksi 32: 15, 20; 40: 13
- yhdysverbit 29: 10–13, 28

vanha kirjaviro 51: 38
vanha kirkkoraamattu 18: 7, 9–14
vanha suomi 24: 166
vanha suomi ks. vanha kirjasuomi
Vanha virsikirja 2: 17, 19, 26
Vanhan kirjasuomen sanakirja 28: 204–208
vapaa adverbiaali 45: 13, 15
varhaisnykysuomi 7: 36–39; 33: 31–55; 43: 7–25, 46: 208–211, 47: 119–157; 51: 58–59, 63
varhaissuomi 7: 33–35, 39
variaatio 31: 215–216, 231–233; 34: 77–87; 36: 7–18, 53–68; 44: 241–242; 52: 67, 72, 81–82, 84
variaatioanalyysi 42: 266–268
variaatiotutkimus 29: 218–224
variantit 44: 96–101
varjopolkuilmaukset 46: 12–15, 34
varoitusilmaukset 9: 105, 115
vartalot

- muodostus 51: 80–82, 84, 87

- tyypit 44: 219–222

- e-vartalot 50: 32; 51: 61

- supistumavartalot 52: 123

- vartalovokaali 50: 33
vastauspartikkelit 45: 188–193
-ve komparatiivin tunnus 9: 44
venäläinen kirjoitustapa 1: 14
venäläiset lainasanat 16: 159–171
verbaalinen lause 2: 43–44
verbaalityyli 6: 76–96
verbialkuisuus, lauseen 17: 25–26, 28
verbidit 6: 21, 26
verbien supistumamuodot, runokielen 12: 22
verbien supistumattomat muodot, runokielen 12: 22–23
verbijohtimet ja -johdokset 22: 57–60, 64–67, 24: 43–44, 47–50, 52–58, 60–63; 34: 69–75, 185–192, ks. myös johto-oppi sekä sanojen ja affiksien hakemisto
- adjektiivikantaiset 33: 18–25, 28–29
- faktitiiviset verbit ks. kuratiivit
- frekventatiivit 31: 65–66, 76
- johtamisen ja taivutuksen suhde 31: 61, 66–76, 78–79; 32: 71
- kaptatiivit 32: 58–59, 75
- kausatiivit 31: 61–79
- kuratiivit 31: 61–79
- L-johdin 22: 59
- lingvatiivit 32: 56–57, 71, 75; 34: 74
- momentaanit 31: 65
- nominikantaiset 32: 49–75; 34: 74–75
- puhuttelu- ja puhumisjohdokset 32: 54–56, 74–75; 34: 75
- rekursiivisuus 31: 61, 65, 70–71
- statusjohdokset 32: 59–71, 75
- suomi ja viro 31: 81–92
- teettoverbit ks. kuratiivit
- (T)TA-johdin 22: 57, 59–60, 64–65, 67
- (U)TTA-johdin 22: 66–67
verbikategoriat ks. intransitiivi-, refleksiivi-, transitiiviverbit
verbin taivutus 30: 207–208
verbiparadigmat 30: 207–208
verbiprosessi 25: 28–42
verbisuffiksit 10: 61–65
verbit 22: 57–70, 193–196, 28: 17–30, 29: 7–29, 207–213, 30: 196–201, 202–204; 45: 186–188

- määrä tekstissä 52: 96
- nominaalimuodot 28: 18, 25–28, 30
- persoonapäätteet 36: 7–18
- suffiksit 38: 77–93
- taivutus 31: 61 – 79; 40: 34 – 39, 45
verbum voluntatis 1: 52
Vermlannin suomi 23: 141–142, 144, 146; 52: 108–110, 121, 124
vertaus 3: 45–56; 48: 55, 57; 49: 10, 13, 18

vertauskuva ks. vertaus

vertauskuvallisuus 48: 58

vertikaalinen sijainti 52: 19
vesistöappellatiivit 25: 45–62
- meri- 25: 54–56, 58, 61
- sisävesi- 25: 56–59, 61

vieras kieli

- vieraan kielen oppiminen 51: 76, 83, 85, 96–97; 52: 67, 71–73, 75, 79, 83–84

- suomen kielen oppiminen 52: 67–85 Ks. suomi toisena/vieraana kielenä
vierasperäiset sanat, vierassanat 11: 37–47, 50, 51 – 52; 45: 199–200, 46: 196–199; 48: 22, 53
vierasperäisten sanojen ja nimien kirjoittaminen 10: 199–200
vierassanat 45: 190–193
vierusparianalyysi 45: 188–193

viestintä

- kirjallinen viestintä 50: 9
viihdekirjallisuus 45: 142–162
viitepistemalli 47: 235

viittaaminen

- sumeaviitteisyys 51: 15–16, 21

- viittaussana 48: 59
- viittaussuhteet 44: 7–58; 49: 27, 31, 33–34, 42; 51: 12
virheanalyysi 28: 47–73; 52: 67
virke 15: 25–37; 27: 34–38, 42, 44; 52: 93

- pituus
- -rakenne 47: 158–178

viro

- vanha kirjaviro 51: 38
virsikirjakomitea 47: 123–131

virret, virsirunous 48: 52; 51: 63–66

- ns. aakkosvirsi 51: 65

voimasana, voimasanojen käyttö 49: 45–59 ks. myös vahvikesanat

- kirosanaeufemismi 49: 46, 50, 57, 59

- kirosanat 49: 45–59

- muoto 49: 50

- päivittelyilmaukset 49: 48, 50, 54, 57, 59

- tabusanat 49: 46, 57
vokaalien frekvenssi 19: 59–62
- etuvokaalien 19: 61
- neutraalivokaalien 19: 61
- takavokaalien 19: 61–62
vokaalien kvantiteettioppositio 18: 72–73, 76

vokaalien laatu

- etinen 48: 81, 83

- neutraalivokaali 48: 83

- puolisuppea 48: 81–82

- pyöreä 48: 82–83

- suppea 48: 81–82

- takainen 48: 81–83

- väljä 48: 82–83
vokaalifoneemi 41: 167–176
vokaalifoneemien rajat 18: 70–77

vokaaliharmonia ks. vokaalisointu

vokaalikartta 48: 79, 81–82
vokaalisointu 17: 42–43, 57–59, 63, 65; 48: 83; 51: 80; 52: 124
vokaalisto 23: 83–102
vokaaliston historia, Kainuun murteiden 16: 172–176
vokaalivartalo 2: 58–59

vähäsanaisuus 52: 102
väitelauseet 43: 11–13, 24
välikieli 42: 254; 52: 72, 81–82, 84

välimerkit 48: 65, 50: 7–8, 11–20, 82

- käyttö 50: 7–8, 11–20

- pilkku 50: 7, 10

- pilkkujen määrä tekstissä 52: 94, 96, 98

- pilkkusäännöt, -virheet 50: 11–20; 52: 98

välineen ilmaiseminen 52: 64
välittyvä merkitys (conveyed meaning) 17: 33, 39, 41

välittäjä 52: 55–60, 63
välittömät konstituentit 5: 47
värinnimitykset 27: 198–202

väylä 52: 52, 57–59, 61–62
Westhin koodeksi 5: 76; 6: 14; 8: 30–31; 9: 98
WP- 1. sana/paradigma-malli 19: 30–31, 36, 38, 42, 55