Ohjeita Sananjalan kirjoittajille

Sananjalan kirjoitusohjeet

Suomen Kielen Seuran vuosikirjassa Sananjalassa julkaistaan suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, kotimaisen kirjallisuuden, suomalaisen ja vertailevan kansatieteen, folkloristiikan, uskontotieteen ja arkeologian alaan kuuluvia artikkeleita, katsauksia ja arvosteluja.

Sananjalassa julkaistavasta kirjoituksesta solmitaan vuosikirjan ja tekijän välinen kustannussopimus, joka pohjautuu Tiedekustantajien liiton sopimusmalliin. Kustannussopimus kattaa kirjoituksen julkaisun painettuna sekä Elektra-palvelussa. Sopimuksella tekijä sitoutuu välttämään kirjoituksensa rinnakkaisjulkaisua.

Artikkelien arviointi

Artikkeliksi tarkoitettu kirjoitus annetaan kahden Sananjalan toimituskuntaan kuuluvan tai tehtävään erikseen pyydetyn nimettömänä pysyvän asiantuntijan arvioitavaksi. Arviointia varten artikkelin käsikirjoitus lähetetään päätoimittajalle sähköisesti ja paperikopiona. Katsausten ja arvostelujen julkaisemisesta päättää päätoimittaja, ja yksi käsikirjoituskopio niistä riittää sähköisen käsikirjoituksen lisäksi. Kirjoituksen hyväksymisestä ilmoitetaan kirjoittajalle noin kuukauden kuluessa. Tarkemmin käsittely on kuvattu Arviointiprosessi-sivulla.

Käsikirjoitukset

Niin artikkeleiksi hyväksytyt käsikirjoitukset kuin katsaukset ja arvostelut on toimitettava lopullisessa muodossaan sekä paperikopiona että sähköisessä muodossa.

Käsikirjoituksessa on mainittava kirjoittajan nimi ja kirjoituksen otsikko. Väliotsikot ovat artikkelissa suotavia. Kirjallisuuteen viitataan tekstiviittein, joihin merkitään sulkeisiin lähteenä käytetyn teoksen kirjoittaja, ilmestymisvuosi ja sivunumero(t), esim. (Hakulinen 1979, 456). Kielenainekset kursivoidaan ja merkitysten selitykset sijoitetaan puolilainausmerkkeihin. Pitkähköt esimerkit erotetaan muusta tekstistä käyttämällä sisennystä ja tiheämpää rivinväliä. Taulukot, kaaviot ja kartat olisi pyrittävä laatimaan reproduktiokelpoisiksi.

Artikkelin lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Niistä lähteistä, joihin tekstissä on viitattu, mainitaan kirjoittajan nimi, teoksen tai artikkelin ilmestymisvuosi ja nimi sekä kustantajan toimipaikka ja kustantaja TAI painopaikka. Kirjoittajien nimet kirjoitetaan kapiteelilla (pienaakkosen kokoinen suuraakkoskirjain), teosten, kokoomateosten ja sarjojen yms. nimet kursivoidaan.

Artikkeliin liitetään 1–2 liuskan mittainen englannin-, saksan- tai ranskankielinen tiivistelmä, jonka kieliasun toimitus tarkistuttaa. Artikkelin mukana on hyvä toimittaa myös 3–5 asiasanaa sähköistä asiahakemistoa varten.

Käsikirjoitus toimitetaan sähköisessä muodossa mieluiten doc- tai rtf-tiedostona. Teksti muotoillaan siltä osin, kuin se on välttämätöntä, eikä sitä tavuteta. Kuvitus tai taulukot tulee lähettää erillisinä tiedostoina tarkoituksenmukaisessa muodossa.

Sopiva artikkelin pituus lähdeluettelo ja tiivistelmä mukaan lukien on n. 35 000–60 000 lyöntiä kaikki merkit mukaan luettuina. Katsausten ja arvostelujen sopiva pituus on 10 000–30 000 merkkiä.

Aikataulu

Sananjalka ilmestyy yleensä vuoden lopulla. Seuraavaan numeroon tarkoitetut kirjoitukset on toimitettava päätoimittaja Paula Sjöblomille (os. Sananjalka, Suomen Kielen Seura, 20014 Turun yliopisto; p. 050 347 8974, paula.sjoblom@utu.fi) viimeistään maaliskuun lopussa. Kirjoittajan tulee liittää kirjoitukseen yhteystietonsa (osoite, puhelinnumero, sähköposti).